Rozvoj dlhodobej starostlivosti, starostlivosti o duševné zdravie, ako aj stabilizácia počtu zdravotníckych pracovníkov patrí k šiestim prioritám Stratégie rozvoja zdravotníctva na území Trnavského kraja v rokoch 2023 až 2027, ktorú v závere januára verejne prerokovali na Úrade Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Dokumentom sa budú následne zaoberať krajskí poslanci na jednom zo svojich najbližších zasadnutí.

ilustračné foto

“Nastavenie systémových opatrení na podporu zabezpečenia kvalitnej a dostupnej zdravotnej a lekárenskej starostlivosti sa ukazuje ako nepostačujúce. Z tohto dôvodu sme považovali za potrebné analyzovať aktuálny stav a pripraviť návrhy na jeho zlepšenie,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Pri príprave dokumentu vychádzali zo zozbieraných dát a zohľadnili aktuálne národné aj medzinárodné politické rámce. “Realizácia navrhovaných opatrení, s ktorými počítame aj v programovom vyhlásení TTSK v tomto volebnom období, prispeje predovšetkým k vytvoreniu optimálnej siete ambulantných zdravotníckych zariadení,” uviedol Viskupič.

Dokument bol podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucie Šmidovičovej vypracovaný tak, aby bol implementovateľný. Hlavným cieľom bolo navrhnúť spôsob zabezpečenia rovnakého a včasného prístupu ku kvalitnej, udržateľnej a finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Konkrétne ide o rozvoj zdravotníckej infraštruktúry či aplikáciu poznatkov z výskumu a vývoja pri zavádzaní diagnostických a liečebných postupov. “Pracovali sme aj s návrhmi inovatívnych opatrení a smart riešení,” uviedla.

Tulaj december 2023

Predpokladom vytvorenia optimálnej siete ambulantných zariadení je rozšírenie kompetencií kraja, ale napríklad aj vyčlenenie financií na poskytovanie motivačných nástrojov pre lekárov a študentov medicíny. Novelu príslušného zákona presadzuje v mene všetkých Združenie samosprávnych krajov SK 8.

K prioritám patrí aj zatraktívnenie zdravotníckych povolaní a rozšírenie kapacít dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti cez agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a siete mobilných hospicov. Dôležitou časťou je aj oblasť podpory duševného zdravia, kde plánuje TTSK vybudovať psychiatrické stacionáre. Predpokladané náklady financovania priorít sú v hodnote takmer päť miliónov eur, budú vyčlenené z rozpočtu kraja i externých zdrojov. Počíta sa najmä s využitím Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR.


.

Osobnosti kraja BSK