Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) schválilo v piatok ideový zámer vybudovania Zdravotníckeho kampusu Bory v Bratislave. Nasledovať bude príprava architektonickej štúdie s dokumentáciou pre stavebný zámer. Projektový zámer má byť krajským poslancom predložený na schválenie do konca roka. Stať sa má najmodernejším výučbovým a vedecko-výskumným centrom.

“Takúto kvalitu môžeme dosiahnuť len vybudovaním úplne novej infraštruktúry pre stredné zdravotnícke školy. Určite to nedosiahneme menšími ani čiastkovými investíciami v rámci existujúcich stredných zdravotníckych škôl,” skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Zdravotnícky kampus má priniesť nový pohľad na systém a fungovanie vzdelávania v stredných odborných školách, a to v úzkom prepojení na vysokoškolské vzdelávanie. Inovatívny prístup sa má uplatniť v rámci vnútorného dispozičného usporiadania školských budov, kde sa upúšťa od rozdeľovania učební na kmeňové a odborné. Nahradiť ich majú multifunkčné priestory. Pri budovaní špecializovaných odborných učební a laboratórií sa uvažuje o ich umiestnení v simulačnom centre.

Záhorácke rádio 2024 01

To má byť akousi cvičnou nemocnicou, ktorá zreálňuje podmienky a vybavenie skutočnej nemocnice, kde sa žiaci, študenti a zdravotnícki pracovníci stretnú s kompletnou ponukou metód simulačnej medicíny. Príkladom je program virtuálni pacienti, ktorý simuluje scenáre z reálnej klinickej praxe. Žiaci môžu zisťovať anamnézu, vykonávať fyzikálne vyšetrenia či robiť diagnostiku. K dispozícii budú mať trenažéry nácviku manuálnych zručností či pokročilé pacientske simulátory. Tie dokážu s vysokou vierohodnosťou simulovať rôzne fyziologické a patologické procesy v ľudskom organizme.

Ambíciou kraja je vybudovať vzdelávaciu inštitúciu v rámci výchovy zdravotníckeho personálu a centrum celoživotného vzdelávania pre všetky akreditované zdravotnícke odbory v sústave študijných a učebných odborov na úrovni stredoškolského vzdelávania. Výnimkou budú odbory asistent výživy, masér a diplomovaný fyzioterapeut, ktoré budú súčasťou Kampusu zdravia a športu v Petržalke.

Kapacita zdravotníckeho kampusu by mala byť 1200 až 1600 žiakov. Ich počty v jednotlivých odboroch majú reflektovať odhadovanú potrebu trhu práce i trend demografického vývoja. Vytvoriť sa má zázemie pre klinické odbory (praktická sestra, zdravotnícky záchranár, diplomovaná všeobecná sestra, sanitár) či technické odbory (zdravotnícky a farmaceutický laborant, očný optik, ortopedický technik, zubný asistent a technik). Nosným študijným odborom má byť odbor praktická sestra, ktorý je najnedostatkovejším.

Počíta sa tiež s vytvorením nového študijného odboru, ktorého cieľom je pripravovať budúcich študentov medicíny na vysokých školách. Išlo by o prepojenie všeobecného vzdelávania na gymnáziách a odborného vzdelávania na stredných odborných školách.

Obsahovo koncept Zdravotníckeho kampusu Bory vychádza zo súčasných stredných zdravotníckych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej a Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej v Bratislave. Ich zameranie a skladba študijných a učebných odborov je v súčasnosti odlišná. SZŠ Záhradnícka je zameraná na tzv. technické odbory v zdravotníctve. SZŠ Strečnianska na výchovu zdravotníckeho personálu na priamy výkon v zdravotníckych zariadeniach, tzv. klinické odbory.

Partnerom v projekte je spolu s BSK spoločnosť Penta Hospitals International, ktorá poskytne pozemok, a Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU). Tí vlani podpísali memorandum o spolupráci. Do budúcna nie je vylúčená ani spolupráca ďalších partnerov. Ambíciou je uchádzať sa o finančné zdroje z Programu Slovensko.


.
Toto je čítané

V Senici vyhodnotili 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Vo štvrtok (18.4.) sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konalo…

BM: Ustekana sobota