Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má aj pre toto volebné obdobie vypracované programové vyhlásenie s cieľmi a prioritami na štyri roky. Stanovených má v ňom 83 konkrétnych projektov a opatrení, ktoré majú zvýšiť kvalitu života obyvateľov kraja. Týkajú sa udržateľnej mobility, životného prostredia, vzdelávania, športu, inovácií, sociálnej a zdravotnej starostlivosti či kultúry a cestovného ruchu, ale aj financovania.

foto BSK

Jeho príprave predchádzal zber dát a analýza. Do procesu boli podľa predsedu BSK Juraja Drobu zapojení všetci kľúčoví aktéri, teda primátori, starostovia a krajskí poslanci, ako aj relevantné inštitúcie a organizácie. “Dokument pomenúva tie najpálčivejšie problémy, ktoré sa nášho kraja bytostne dotýkajú. Programové vyhlásenie predstavuje nielen dôležité priority, ale deklaruje tiež ochotu spolupracovať,” skonštatoval Droba.

V oblasti udržateľnej mobility je jednou z najväčších priorít zvýšenie podielu verejnej dopravy na celkovom objeme prepravy osôb. V oblasti cestnej dopravy deklaruje snahu pokračovať v príprave a výstavbe obchvatu obcí Malokarpatska.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Za jednu z najvýznamnejších aktuálnych výziev považuje kraj zmenu klímy. Okrem znižovania jej dôsledkov sa chce zamerať aj na rozšírenie a modernizáciu kanalizačnej siete či akceleráciu odstraňovania environmentálnych záťaží.

V oblasti vzdelávania, športu a inovácií sa kraj chce sústrediť na budovanie stredoškolských kampusov či modernizáciu centier odborného vzdelávania a prípravy. Pokračovať chce v projektoch transformácie a deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, ako aj vo výstavbe špecializovaného zariadenia pre deti a dospelých s diagnózou poruchy autistického spektra. Zamerať sa plánuje taktiež na zvýšenie atraktivity zriaďovania ambulancií všeobecných a detských lekárov.

V oblasti kultúry a cestovného ruchu bude pokračovať v rozvoji a obnove národných kultúrnych pamiatok vo svojom vlastníctve. Pozornosť chce venovať aj turistickej infraštruktúre a rozvoju tematických ciest. V neposlednom rade sa chce zamerať aj na financovanie a komplexný rozvoj regiónu, otvoriť chce napríklad diskusiu o existujúcom systéme a kritériách financovania miestnych a regionálnych samospráv.

BSK mal programové vyhlásenie schválené aj v uplynulom volebnom období. Obsahovalo viac ako 100 najdôležitejších cieľov, ktoré každoročne vedenie kraja odpočtovalo. Ku koncu volebného obdobia hlásil kraj úplné alebo aspoň čiastočné splnenie 70 cieľov, ďalších 19 bolo v realizácii a päť v príprave.


.

Lapková patrola