Vedenie mesta Šaštín-Stráže chce zlepšiť bezpečnosť a ochranu verejného poriadku. Od 1. marca preto v meste pôsobí mestská hliadka, ktorú môže verejnosť kontaktovať v pracovných dňoch od 7:00 do 14:30 h.

ilustračné foto

Hliadku začlenila samospráva do organizačnej štruktúry mestského úradu pod priamym vedením primátora. “Mestská hliadka má pridelenú rozsiahlu agendu, ale medzi jej hlavné úlohy bude patriť najmä zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v lokalitách jej pôsobenia,” uviedol primátor Radovan Prstek.

Nathaniel Knizkaren 2023

K strategickým cieľom hliadky patrí napr. zníženie páchania sociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách, poskytovanie súčinnosti policajnému zboru pri výkone úradných rozhodnutí, dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred vandalizmom, upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých v čase vyučovania, dohliadanie nad poriadkom v meste, kontrolovanie vzniku čiernych skládok, či plnenie pridelených úloh na úseku kontroly parkovísk.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024