Tri strategické rozvojové dokumenty v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb a hospodárskeho a sociálneho rozvoja s výhľadom do roku 2030 schválili poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom stredajšom zasadnutí. Ich cieľom je zabezpečiť fungovanie a prosperitu TTSK v daných oblastiach pri zohľadnení regionálnych i demografických špecifík.

foto TTSK

“Naším cieľom je moderný, rozvinutý a konkurencieschopný kraj. Pri príprave dokumentov sme vychádzali predovšetkým z dostupných dát, ich schváleniu predchádzalo verejné prerokovanie. S krajskými poslancami sme posunuli viacročnú víziu rozvoja kraja na realizačnú úroveň,” povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK do roku 2030 je prioritne orientovaný na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja ako dlhodobého a komplexného procesu ovplyvňujúceho podmienky a všetky aspekty života regiónu. Analyzuje situáciu v regióne a určuje strategické smerovania prioritných oblastí. TTSK do procesu tvorby oslovil aj obce a mestá a tiež sociálno-ekonomických partnerov.

Záhorácke rádio 2024 01

Cieľom stratégie rozvoja zdravotníctva do roku 2027 je zabezpečiť rovnaký a včasný prístup ku kvalitnej, udržateľnej a finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Definuje šesť prioritných oblastí – optimálnu sieť ambulantných zdravotníckych zariadení, rozšírenie kapacít dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, duševné zdravie, vzdelávanie, kvalitné dáta a rozvoj telemedicínskych služieb a smart technológie.

Krajskí poslanci schválili aj Koncepciu rozvoja sociálnych služieb TTSK do roku 2030. Na jej tvorbe sa podieľali aj zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb z verejného i neverejného sektora a predstavitelia subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Hlavným zámerom je zabezpečiť regionálne a druhovo vyváženú sieť zariadení, stabilizovať výsledný systém a priebežne vylepšovať štruktúru jednotlivých služieb a zariadení, aby zodpovedali demografickému a spoločenskému vývoju.

Tvorba dokumentov bola spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Ďalšie strategické dokumenty budú predmetom nasledujúcich zasadnutí Zastupiteľstva TTSK.


.

INAT Rezanie laserom