Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Senici vyhlásilo v pondelok (10.7.) od 12:00 zvýšené nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

Ilustračné foto: Požiar v Moravskom Svätom jáne

Takto vieme predchádzať vzniku požiaru:

 • budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu ⛔️ zakladania ohňa mimo takýchto ohnísk,
 • zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
 • spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.
Malacké pohľady Knihy.Zahori

Takto vieme účinne zdolavať požiar lesa.

 • zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia ⛏,
 • zabezpečovať, aby každý pracovný stroj ?, ktorý sa používa pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe, bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom?vhodného druhu
  s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky ? a uskutočnenie zásahu,
 • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese ?↕️?.
  Vyhláška o požiarnej prevencii podrobnejšie špecifikuje jednotlivé body, napr.
 • hliadkovacia činnosť sa vykonáva najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom a iným vhodným spôsobom,
 • prijímanie osobitných opatrení pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  • vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov/priesekov na zabránenie šírenia požiaru,
  • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku.

Informuje OR HaZZ v Senici.


.
Toto je čítané

Na Mierovom námestí v Malackách vyrastie mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste a mestské lúky…

BM: Ustekana sobota