Mesto Senica pokračuje v podpore rodín s deťmi nastupujúcimi do prvého ročníka základnej školy. Rodičom prvákov bude vyplatený jednorazový finančný príspevok vo výške 100 eur na pokrytie výdavkov spojených s nákupom školských potrieb.

ilustračné foto Elements Envato

O príspevok si budú môcť požiadať rodičia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Senica, ale aj tí, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Žiadosť je možné doručiť na Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu v Senici od 23. septembra do 31. októbra.

Primátor mesta Senica, Martin Džačovský, zdôraznil význam tejto pomoci: „Som rád, že už druhým rokom môžeme poskytnúť rodičom detí nastupujúcim do školy takýto benefit. Našou snahou je pomôcť mladým rodinám a zároveň motivovať tých, ktorí reálne bývajú v našom meste, aby si tu aj nahlásili trvalý pobyt.“

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Príspevok sa poskytuje na každé dieťa osobitne, ak nastupujú na povinnú školskú dochádzku súčasne dve a viac detí. Poskytnutie príspevku nie je automatické, je potrebné priložiť k žiadosti kópiu účtovných dokladov na vynaložené náklady na školské potreby dieťaťa.

Mesto Senica vyplatí príspevok do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o priznaní príspevku. Dôvod, prečo nie je možné podávať žiadosti skôr, je potreba kontroly, či dieťa nastúpilo do školy v meste a či v nej zostalo.

Táto iniciatíva mesta Senica je ďalším krokom v snaha o podporu mladých rodín a obyvateľov s trvalým pobytom, popri iných výhodách, ako sú lacnejšie parkovné a vstupy na mestské rekreačné zariadenia.


.

BM: Ustekana sobota