Rybky - Jablonica Domáci Ivan Ravas (v červenom) v súboji s Gregorom Masárom.

Rybky – Jablonica
Domáci Ivan Ravas (v červenom) v súboji s Gregorom Masárom.


.

INAT Rezanie laserom