V otvorenej voľbe, ktorú si poslaneckým návrhom odsúhlasilo zastupiteľstvo na začiatku stredajšieho (27.9.) rokovania, uspel doterajší hlavný kontrolór Gejza Liska. Z prítomných 16 poslancov mu svoju dôveru vyslovilo 14 zastupiteľov.

Gejza Liska kontrolór mesta Skalica
Gejza Liska kontrolór mesta Skalica, Foto: FB Mesto Skalica

Dva hlasy odovzdali poslanci kandidátke Anne Abramovičovej, zvyšní kandidáti Erik Rampáček a Ján Guček nezískali žiadny hlas.

  • Gejza Liska bol týmto zvolený na nové 6-ročné funkčné obdobie, ktoré uplynie v roku 2029.

“Hlavný kontrolór je v prípade právneho systému Slovenskej republiky zamestnanec obecného (mestského) úradu, príp. viacerých obecných (mestských) úradov, ktorý vykonáva dohľad nad zákonitosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom obce (mesta), kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce (mesta), vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Záhorácke rádio 2024 01

Do jeho kompetencie spadá kontrola obecného (mestského) úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou (mestom), právnických osôb s majetkovou účasťou obce (mesta) a osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo finančné výpomoci.”

Informuje mesto Skalica.


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

HAŠŠO 6/2024