S veternými elektrárňami sa spája množstvo mýtov a predsudkov. Sú považované za hlučné a nestabilné zdroje energie alebo za dôvod úhynu vtáctva či plašenia zvery. Tieto tvrdenia pramenia z minulosti, kedy turbíny neboli na takej technickej úrovni, ako sú dnes. Avšak doba ide dopredu a premenou prešli aj veterné elektrárne, ktoré prinášajú množstvo výhod.

Ilustračné foto 123rf.com

15 tisíc eur ročne pre obce a pasívny príjem pre obyvateľov

V prípade, že ste fyzická alebo právnická osoba a vlastníte pozemok na území, ktoré je z hľadiska výstavby atraktívne, môžete ho elektrárňam prenajímať. Príjmy z prenájmu sa líšia od úžitkovej plochy pozemku a počtu turbín. V každom prípade však predstavujú zaujímavý pasívny príjem.

Obce, ktoré sa rozhodnú pre výstavbu elektrárni dostanú odmenu. Každoročne bude obciam vyplácaných 15 tisíc eur za jednu turbínu. Využitie financií nie je limitované a obce ich môžu využiť podľa svojho uváženia.

Nové pracovné miesta

V časoch automatizácie, kedy pracovné miesta skôr zanikajú je výstavba elektrární skvelou správou. Už počas prípravy realizácie vznikajú pracovné príležitosti a neskôr majú obyvatelia možnosť zamestnať sa v oblasti údržby a správy elektrárne.

Nová infraštruktúra obce financovaná z vrecka developerov

Poľné cesty v blízkosti výstavby musia byť premenené na prístupové. Realizácia novej cestnej komunikácie bude financovaná spoločnosťou, ktorá za výstavbou stojí. Nová cestná komunikácia bude následne doživotne slúžiť aj obci a jej obyvateľom.

Podpora cestovného ruchu

V rakúskych obciach, v ktorých sú turbíny vybudované je od výstavby zaznamenaný vyšší dopyt po návšteve obce. Cestovný ruch v tejto oblasti zvyšujú najmä cyklisti, ktorí si zámerne vyberajú trasy v okolí elektrární.

Udržateľné zdroje energie prispievajú k záchrane planéty

Produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je prostriedok na elimináciu skleníkových plynov a k obmedzeniu fosílnych palív.

Výroba veternej energie je zadarmo

Jediné vynaložené náklady sú na výstavbu. Počas riadnej prevádzky nie sú nutné žiadne materiálové vstupy. Vietor je obnoviteľný, udržateľný a nevyčerpateľný zdroj energie.

Záhorácke rádio 2024 01

Potenciálne hrozby sú postupne eliminované

Vďaka technickému pokroku sú mnohé z prvotných problémov v dnešnej dobe už úplne alebo aspoň čiastočne eliminované.

Mýtus o plašení zvery a úhyne vtáctve

Veterné turbíny musia pred spustením riadnej prevádzky spĺňať normy zvukových testov. Koncentrácia divej zvery v okolí elektrárni nie je nijako ovplyvňovaná prevádzkou veterných turbín. Jedná sa skôr o opačný trend, pričom pasúcu zver pod turbínou možno vidieť pomerne často.

Ďalším mýtom je vysoká úmrtnosť vtáctva v dôsledku priameho stretu s turbínou. V súčasnosti je v dôsledku prevádzky turbín evidovaný úhyn 0,1 až 0,6 vtáka za rok. Pre porovnanie, na elektrickom vedení ročne zahynie 10 – 15 tisíc vtákov.

Znehodnotenie krajinného rázu a hluk v obci

Aj napriek tomu, že veterné turbíny ovplyvňujú krajinný ráz, nie je možné objektívne povedať či pozitívne alebo negatívne. Pramení to z toho, že krása je vnímaná subjektívne. No, ak sa jedná o podporu a rozvoj cestovného ruchu sú často kľúčový element. Ako sme vyššie spomínali, sú zaujímavým turistickým lákadlom.

V kontexte so znehodnotením krajinného rázu je nutné uvedomiť si, že naň vplýva akákoľvek výstavba a je súčasťou prirodzeného vývinu ľudstva a ich potrieb.

Zvukové testy nie sú realizované len kvôli divej zvery, ale aj kvôli obyvateľom obce. Každá turbína musí spĺňať také normy, aby ani sčasti nenarúšala bežný život v obci.

Veterná energia nie je stabilný a perspektívny zdroj energie

Pravdou je, že veterná energia sa nedá garantovať, pretože jej produkcia závisí od počasia. Pozitívnou správou je, že so súčasnou technológiou sa dá garantovať stabilná dodávka až na 98 %. Vyplýva z toho, že investícia do výstavby bude návratná do 6 – 12 mesiacov v závislosti od poveternostných a technických podmienok.

Turbíny vo vašej obci

V súčasnosti je evidovaný veľký dopyt po oblasti Záhorie. Kým v obciach Radošovce a Mokrý Háj tento návrh poslanci jednohlasne zamietli, v iných obciach má nápad do budúcna perspektívu. Rokovania prebiehajú v obci Rohov. Poslanci mesta Šaštín – Stráže pred nedávnom jednohlasne výstavbu turbín schválili.

Región má výborné poveternostné podmienky a skvelé predpoklady na produkciu veternej energie. Ak sa výstavba týka aj Vašej obce, budete vedením včas informovaní o jednotlivých postupoch.


.

BM: Ustekana sobota