Po takmer dvojročnej výstavbe bol uvedený do prevádzky nový most cez rieku Moravu, ktorý spája Kúty na Záhorí a Lanžhot. Prvý vlak prešiel mostom 24. októbra, čím oficiálne skončila prvá etapa výstavby.

foto ŽSR

Spodná stavba pôvodného železničného mostu, ktorý je datovaný do roku 1926 nevyhovovala šírkovým usporiadaním, polohou, zaťažiteľnosťou ani traťovou rýchlosťou a preto bolo nutné existujúce teleso zmodernizovať. Modernizácia spočíva vo vybudovaní dvoch nových mostných pilierov a dvoch mostných opôr a súčasne vo výrobe, montáži oceľovej mostovky na ktorej je uložený železničný zvršok tvorení kamenivom, podvalmi a koľajnicami.

Macek Knihy.Zahori

Výška hlavných nosníkov mostovky je 15 m a šírka 7,90 m, dĺžka mostu činí 136 m. Tento druh oceľovej mostovky umožnil z technologického hľadiska možnosť jeho výsunu, čo znamená, že celá oceľová konštrukcia bola skompletizovaná na slovenskej strane a následne bola v celku vysunutá smerom ku brehu v Českej republike.

Pre potrebu železničného zvršku na moste a v jeho okolí bolo celkovo vysypaných 56 vozňov železničného kameniva o celkovej váhe 2 500 ton, pričom bolo položených celkom 650 m koľaje a 800 m trakčného vedenia.

foto ŽSR

Ukončenie ničkoľajnej prevádzky

V stredu 25. októbra sa v medzihraničnom úseku železničnej trate medzi železničnými stanicami Kúty (SR) a Lanžhot (ČR) skončila tzv. ničkoľajná prevádzka, čo znamenalo, že v uvedenom úseku bola zavedená výluka vlakovej dopravy bez jazdy vlakov.

Výluka bola vyvolaná potrebou realizácie stavebných prác na železničnom zvršku, spodku, oznamovacom a zabezpečovacom zariadení, trakčnom vedení a dokončovacích prác na železničných mostných objektoch pri rieke Morave, aby mohla byť zavedená jazda vlakov po novom železničnom moste cez rieku Morava v druhej traťovej koľaji menovaného úseku.

foto ŽSR

K tejto pomerne dlhej ničkoľajnej výluke prišlo z dôvodu optimalizácie plánovaných prerušení vlakovej dopravy v súbehu s koordináciou českou Správou železnic, pričom boli plánované celkom tri ničkoľajné výluky v dĺžke 2x 4 dni a 1x 3 dni.

Vzhľadom na technologické možnosti pri realizácii prác na mostných objektoch prišlo k zlúčeniu do jednej ucelenej ničkoľajky.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Nový železničný most sa nachádza v traťovom úseku dvojkoľajnej elektrifikovanej trate medzi železničnou stanicou Kúty (SR) a železničnou stanicou Lanžhot (ČR).

Železničný most nad riekou Morava je vo svojom strede pomyselne rozdelený štátnou hranicou Slovenskej a Českej republiky.

foto Milan Vojtek, novinky.cz

Modernizácia trate

V rámci stavby železníc SR s názvom „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ sa uskutočňuje modernizácia železničného mostu cez rieku Morava.

Cieľom modernizácie je zjednotenie so železničným systémom v EÚ, harmonizácia kvalitatívnych ukazovateľov a zvyšovanie výkonnostných parametrov železníc. Modernizácia trate spočíva v skvalitnení jej technických parametrov prostredníctvom zvýšenia jej technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov so súbežnou inováciou zabezpečovacích systémov a systémov riadenia dopravy.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Súčasťou je aj modernizácia trakčného vedenia, káblových vedení a oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky.

Pokračovanie modernizácie

Po ukončení stavebných prác na železničnom mostnom objekte cez rieku Morava v druhej traťovej koľaji budú nasledovať stavebné práce na železničnom mostnom objekte v prvej traťovej koľaji, a to demoláciou pôvodného mostného objektu tvoreného z mostovky a následne demoláciou mostných pilierov a výstavbou nových pilierov a montážou mostovky.

Záhorácke rádio 2024 01

Kontinuálne prebiehajú stavebné práce na železničnej zastávke Brodské nachádzajúcej na slovenskej časti medzistaničného úseku Kúty (SR) – Lanžhot (ČR), kde sa budujú dve jednostranné nástupišťa s podchodom pre cestujúcich a cestný podjazd pre motorové vozidlá, cyklistov a peších, ktorým sa nahrádza úrovňové železničné priecestie.

foto ŽSR

Práce na časti úseku od železničnej zastávky Brodské smerom ku štátnej hranici, kde sa nachádzajú aj vyššie menované železničné mosty budú pokračovať aj v roku 2024 s predpokladom ukončenia do konca roku 2024.


.

BM: Ustekana sobota