Trnavský samosprávny kraj pokračuje v zlepšovaní podmienok pre odborné vzdelávanie na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Župa aktuálne zabezpečila nové odborné vybavenie a modernizáciu priestorov na Strednej zdravotníckej škole v Skalici. Projekt bol realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), v objeme viac ako 270-tisíc eur.

„Úspešne pokračujeme v modernizácii a obnove župných stredných škôl a prispievame tak k skvalitňovaniu vzdelávania v Trnavskom kraji. Aktuálne sme na Strednej zdravotníckej škole v Skalici zmodernizovali materiálno-technické vybavenie odborných učební a vybudovali výťahovú plošinu, ktorá zabezpečí bezbariérovosť. Obnovou prešli napríklad aj podlahy v učebniach. Aj vďaka modernému a plnohodnotne vybavenému prostrediu tejto školy na Záhorí sa zvýši atraktivita štúdia, kvalita odborného vzdelávania i praktických zručností študentov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že na projekt župa využila európske zdroje, ktoré sú silným prvkom k zdravej hospodárskej kondícii krajskej samosprávy.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom troch hlavných aktivít. Prvou bola obnova ošetrovateľského centra, ktorá zahŕňala modernizáciu dvoch odborných učební pre praktické vyučovanie zdravotníckych odborných predmetov, najmä pre predmet ošetrovateľské techniky a sanitárske činnosti. Do učební bola dodaná didaktická technika, dve nemocničné postele a detská postieľka, preväzový stolík, EKG prístroj, ošetrovateľské figuríny, monitorovacie zariadenie vitálnych funkcií, defibrilátor a ďalšie pomôcky. Druhá aktivita pozostávala z modernizácie odbornej učebne prvej pomoci. Tento predmet sa dotýka všetkých odborov v škole. Boli sem zakúpené trenažéry na nácvik kompresie hrudníka a pľúcnej ventilácie, figurína dospelého človeka, ktorá slúži ako simulátor pre nácvik záchranných techník, či spinálna záchranárska doska.

Záhorácke rádio 2024 01

Ako dodala riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Skalici Ľudmila Bábiková, „som rada, že zabezpečíme našim študentom a študentkám praktické vyučovanie v laboratórnych podmienkach na veľmi vysokej úrovni s využitím najmodernejších simulátorov, trenažérov a ďalších pomôcok. Veľký význam má aj modernizácia vzhľadu týchto odborných učební, čo nepochybne zatraktívnilo prostredie, v ktorom naši študenti a učitelia trávia pomerne veľa hodín. Vedomosti a zručnosti, ktoré tu získavajú, tvoria základ pre ich ďalšie pôsobenie na praktickom vyučovaní v reálnych podmienkach a samozrejme v ďalšom profesionálnom pôsobení. Pre ich budúce povolanie je nesmierne dôležité, aby sa podmienky v praktickej výučbe čo najviac podobali tým v reálnom živote. U nás sa to podarilo.“

Zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), okrem SZŠ v Skalici, získala napríklad aj Stredná priemyselná elektrotechnická v Piešťanoch. Projekt modernizácie odborných učební na tejto škole bude ukončený v najbližších týždňoch. Do konca roka budú tiež zrealizované projekty „Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v študijných odboroch Strednej odbornej školy Hlohovec“ a „Skvalitnenie praktického vyučovania na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede“.

Zoznam stredných škôl, ktoré využili možnosť získať finančné prostriedky z eurofondov:

  • Stredná odborná škola strojnícka v Skalici
  • Stredná odborná škola elektrotechnická v Gbeloch
  • Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici
  • Stredná zdravotnícka škola v Skalici
  • Spojená škola v Holíči

.

INAT Rezanie laserom