Na Základnej škole Strážnická v Skalici sa po piatich rokoch podarilo dokončiť projekt, ktorý skvalitní vyučovací proces a prispeje k získaniu takých spôsobilostí a zručností žiakov, ktoré im umožnia uplatnenie v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave.

foto skalica.sk

Reč je o modernizácii od borných učební biochémie a fyziky, polytechnickej a IKT učebne, vrátane ich vybavenia modernými učebnými pomôckami. Modernizáciou prešla i žiacka knižnica.

Nathaniel Knizkaren 2023

Na revitalizáciu učební bolo v rámci nenávratného finančného príspevku poskytnutých vyše 143-tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.


.

Lapková patrola