V pondelok (18.12.) sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) uskutočnilo ôsme zasadnutie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027. Hlavnou témou bola podpora 18 projektových zámerov.

„Teší ma, že sme dokázali nájsť územnú dohodu a predložené projektové zámery boli schválené takmer jednohlasne. Svedčí to o tom, že v Bratislavskom kraji máme zhodu na prioritách a zvládneme naplniť ciele Integrovanej územnej stratégie. Je to zároveň signál pre národnú úroveň, že zverenie časti alokácie Programu Slovensko na regióny bolo dobrým rozhodnutím. Verím, že aj vďaka príkladu dobrej praxe z Bratislavského kraja príde v blízkych mesiacoch k ďalšiemu navýšeniu podielu Integrovaných územných investícií na čerpaní programu,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba, ktorý je zároveň predsedom Rady partnerstva.

„Schválené projektové zámery sa dotýkajú tém znižovania energetickej náročnosti verejných budov, budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach ale tiež udržateľnej mobility v Bratislavskom kraji. Sú to témy, v rámci ktorých sme vďaka spolupráci s ministerstvami už ďaleko, čo sa týka poznania podmienok a parametrov podpory. Zároveň veľmi dobre kopírujú dopyt územia, pretože záujem miest a obcí o opatrenia zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti budov a úpravu verejných priestorov s cieľom adaptácie na zmeny klímy je výrazný,“ vysvetlila Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

 

„Udržateľná doprava je snáď najvýraznejšou témou nového programového obdobia. Vďaka dostupným prostriedkom Kohézneho fondu a dobrej spolupráci s Ministerstvom dopravy boli podporené prvé dva projekty podporujúce budovanie prestupných terminálov a záchytných parkovísk. Mnohé ďalšie budú nasledovať,“ doplnil Peter Furik, riaditeľ Odboru implementácie operačných programov BSK.

Vďaka spolupráci župy, miest a obcí, socioekonomických partnerov a štátu pod hlavičkou regionálnej Rady partnerstva sú tak mnohé projekty o výrazný krok bližšie k realizácii. Z 18 schválených projektových zámerov sa takmer všetky začnú realizovať už v budúcom roku.

Zoznam schválených projektových zámerov v okrese Malacky v rozdelení podľa tém

Projektové zámery v rámci opatrenia 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov

  • Projektový zámer „Obecný úrad, obnovenie historickej budovy a zlepšenie energetickej hospodárnosti“ žiadateľa obec Záhorská Ves

Projektové zámery v rámci opatrenia 2.8.3. Udržateľná mobilita BSK

  • Projektový zámer „Malacky – Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R“ žiadateľa mesto Malacky

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024