Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) spolu s rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami dosiahol vlani prebytok takmer 8,5 milióna eur. Táto suma bude použitá na tvorbu rezervného fondu. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2023, ktorý v stredu (26. 6.) schválilo trnavské krajské zastupiteľstvo.

foto TTSK

Výsledkom rozpočtového hospodárenia TTSK za rok 2023 bez finančných operácií bol schodok vo výške 7 730 817,67 eura, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. K uvedenému schodku sa pričleňujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2023 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu. Po uvedených úpravách bola výška vykázaného schodku 11 443 522,77 eura.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami bol v roku 2023 po vylúčení zostatkov úverových zdrojov a zábezpek 19 923 672,42 eura. Výsledok rozpočtu za rok 2023 tak tvoril prebytok bežného rozpočtu, schodok kapitálového rozpočtu a kladný výsledok finančných operácií. Z materiálu ďalej vyplýva, že úverová zadlženosť TTSK sa k 31. decembru 2023 znížila na úroveň 32,53 percenta pri dlhovej službe na úrovni 4,74 percenta.

Poslanci na stredajšom zasadnutí schválili okrem iného aj vymenovanie do funkcie štyroch nových, respektíve 11 pokračujúcich riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Výberový proces sa bude opakovať pri výbere riaditeľa Záhorského osvetového strediska v Senici a Západoslovenského múzea v Trnave, pričom výberové konania budú vyhlásené na jeseň.

Odsúhlasená bola aj zámena nehnuteľností s mestom Sereď či majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod cestou ku Kostolu svätej Kataríny Alexandrijskej, známemu ako Katarínka. Kraj plánuje ešte tento rok rekonštruovať cestu ku Katarínke, na tento účel má v rozpočte vyčlenenú sumu 360 000 eur. Poslanci tiež vzali na vedomie ďalších 19 projektových zámerov za oblasť školstva, kultúry a cestnej infraštruktúry. Ide napríklad o rekonštrukciu cesty medzi Vrbovým a Trebaticami, modernizáciu Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci či investície do stredných škôl naprieč krajom.


.
Toto je čítané

TTSK žiada o zaradenie obchvatov Senice a Jablonice medzi strategické investície Ministerstva dopravy

Trnavský samosprávny kraj apeluje na Ministerstvo dopravy SR, aby do svojho zoznamu…

20 rokov