Kanalizácia nie je ani v 21. storočí samozrejmosťou. V obci Veľké Leváre v okrese Malacky sa už čoskoro budú na ňu môcť napojiť takmer všetci obyvatelia. Problémom je častokrát samotné financovanie. Na ministerstve životného prostredia sme zisťovali, či môžu samosprávy čerpať finančné prostriedky aj na výstavbu kanalizácií.

Foto: web Veľké Leváre

„V rámci Bratislavského kraja je na verejnú kanalizáciu pripojených 92,1 percenta z celkového počtu obyvateľov.“ Z hľadiska počtu obcí je pripojených necelých 70 percent. Podľa stanoviska odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR: „Zo 73 obcí Bratislavského kraja nemá celkovo 23 obcí vybudovanú kanalizáciu. V okrese Malacky nemá kanalizáciu 6 z 26 obcí.“ V ďalších okresoch ju nemá 17 obcí. „V rámci Trnavského kraja je na verejnú kanalizáciu pripojených 64,54 % obcí.“ Z hľadiska počtu nepripojených obcí je na tom tak horšie Trnavský kraj, kde v okresoch Senica, Skalica a Trnava nie je pripojených 36 obcí. V ďalších okresoch je to vyše 50 obcí.

Vo Veľkých Levároch dokončujú výstavbu kanalizácie, ktorú plánovali už roky. Ako uvádza starosta obce Richard Nimsch: „Na kanalizáciu sa budú môcť napojiť takmer všetky domácnosti, okrem domácností nachádzajúcich sa v usadlostiach mimo zastavaného územia obce (pri diaľnici, pri bývalej refe, na Nivkách).“ Ďalších približne 25 neodkanalizovaných domov bude riešených v budúcnosti pri novej projektovej dokumentácii. Súčasnú stavbu plánovala obec dlhšie. „Projektová dokumentácia na aktuálne realizovanú etapu siaha do roku 2012.“ Prvú etapu kanalizácie budovali pred 20 rokmi. Starosta Richard Nimsch hovorí, že: „Kanalizáciu realizujeme ako Združenie obcí Enviropark Pomoravie a to vo Veľkých i Malých Levároch.“ V oboch obciach boli náklady 11,2 milióna eur s DPH. „Taktiež sme rozširovali čistiareň odpadových vôd v obci Gajary. Tu dosiahli celkové výdavky sumu 4,03 milióna eur s DPH.“

V rámci projektu sa nerobili rekonštrukcie iných inžinierskych sietí. „Určitá súčinnosť bola poskytnutá pri komplexnej rekonštrukcii cesty, kedy BVS vymenila niektoré zemné súpravy, prípadne vymenila vodovodné potrubie.“ Po výstavbe kanalizácie sa podľa starostu opravujú cesty v mieste stavebnej ryhy. „Na niektorých miestach, kde bola vozovka zničená a rozpadnutá sa musel opravovať širší profil, prípadne profil celej miestnej komunikácie.“ Obec bude každoročne investovať prostriedky do kompletnej obnovy ciest. „V tomto roku je to ulica Podjavorinskej, ktorá sa dočkala komplexnej obnovy vrátane chodníkov, podložia, odvodnenia a novej asfaltovej vrstvy,“ dodáva starosta Veľkých Levár Peter Nimsch.

Rekonštrukcia Podjavorinskej po dobudovaní kanalizácie, zdroj: web Veľké Leváre

Výstavba kanalizácií je často financovaná eurofondami. Hovorkyňa Bratislavského kraja Lucia Forman povedala, že BSK nemá kompetenciu v budovaní verejných kanalizácií a čističiek odpadových vôd, a tak sa nepodieľa ani na financovaní. Podobné stanovisko nám poskytla aj riaditeľka odboru komunikácie Trnavského kraja Natália Petkáčová. Zároveň povedala, že prostredníctvom Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj TTSK vedú zásobník projektov. „Aktuálne v ňom okrem iných, evidujeme aj 126 projektových zámerov v tejto oblasti, a to s celkovými odhadovaným nákladmi vo výške viac ako 260 miliónov eur.“ Príkladom je nová čistiareň odpadových vôd v areáli Centra sociálnych služieb v Rohove v okrese Senica. „Do realizácie projektu investoval Trnavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ centra, takmer 410-tisíc eur,“ dodala Natália Petkáčová.

„V rámci Programu Slovensko je na výstavbu vodárenskej infraštruktúry, teda aj na budovanie verejných kanalizácií vyčlenených 336,6 milióna eur z fondov EÚ,“ uvádza ministerstvo životného prostredia. Zároveň minister životného prostredia Tomáš Taraba informoval o podpore vodárenských projektov zo zdrojov EÚ vo výške 192 miliónov eur. „Pri ôsmich projektoch bola s prijímateľmi podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za 91,5 milióna eur zo zdrojov EÚ. 17 ďalších zmlúv s prijímateľmi vo výške 100 miliónov eur za zdroje EÚ je vo fáze prípravy.“ O aké konkrétne projekty ide, a či budú medzi nimi aj samosprávy na Záhorí, sme sa nedozvedeli.

„Ministerstvo životného prostredia podporuje budovanie kanalizácií aj z Environmentálneho fondu. V roku 2023 Environmentálny fond podporil v rámci ochrany a využívania vôd  celkovo 98 projektov za viac ako 75,9 milióna eur.“ Okrem toho ministerstvo hovorí, že obce môžu využiť aj takmer bezúročný úver z Environmentálneho fondu na budovanie verejných kanalizácií. Podľa stanoviska ministerstvo pripravuje výzvy vo výške 83,37 miliónov eur zo zdrojov EÚ. „Prostriedky na výzvu budú určené na podporu obnovy verejnej stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v sume 45,63 miliónov eur a súbežne aj na obnovu verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov v sume 37,74 miliónov eur.“


.
Toto je čítané

TTSK žiada o zaradenie obchvatov Senice a Jablonice medzi strategické investície Ministerstva dopravy

Trnavský samosprávny kraj apeluje na Ministerstvo dopravy SR, aby do svojho zoznamu…

HAŠŠO 6/2024