NAFTA a.s. v tomto roku podporila obce Enviroparku Pomoravie vo výške 67 497,- EUR na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Ide o projekt zameraný na vybudovanie zberných dvorov odpadov. V ôsmych obciach mikroregiónu (Kostolište, Jakubov, Láb, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka) sa vybudujú malé zberné dvory a v katastri obce Závod centrálny zberný dvor.

Zberné dvory budú slúžiť na zber problémových zložiek komunálneho odpadu tzv. donáškovým systémom, s cieľom poskytnúť obyvateľom obcí možnosť bezplatného odovzdania týchto odpadov z domácností. Sú to odpady vznikajúce v domácnosti, pre ktoré nie je v súčasnosti navrhnutý optimálny systém nakladania t.j. vhodný zber, odvoz a možnosť odovzdať odpady na určené miesto.

Medzi problémové odpady patria najmä drobné stavebné odpady, veľkoobjemový odpad, vyradené chladničky, práčky a iné elektrospotrebiče, použité obaly (fľaše, znečistené obaly z motorových olejov, vedrá od farieb, igelity), textílie, biologicky rozložiteľný odpad (pokosená tráva, konáre, odpad zo záhrad), opotrebované pneumatiky, autobatérie, iné drobné batérie – monočlánky, a iný odpad s obsahom škodlivých látok (nebezpečné odpady). Dôkladný systém nakladania s problémovými druhmi odpadov absentuje vo väčšine obcí v SR. Takéto odpady zväčša končia na čiernych nelegálnych skládkach odpadov a predstavujú veľkú hrozbu a environmentálnu záťaž územia. V konečnom dôsledku musí obec vynaložiť nemalé finančné prostriedky na odvoz a zneškodnenie, prípadne sanáciu územia čiernych skládok.
Projekt je v štádiu územného konania a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je už spracovaná a pripravená na predloženie k stavebnému konaniu. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok by mala byť uverejnená v prvej polovici budúceho roka, v rámci ktorej sa budeme uchádzať o finančné prostriedky na jeho realizáciu.

Zuzana Caunerová
Enviropark Pomoravie n.o.


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

20 rokov