Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Moravský Svätý Ján vo štvrtok 29. septembra 2011 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie – schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Moravský Sv.Ján
5. Schválenie VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mor.Sv.Ján
6. Určenie prevádzkovateľa pohrebiska v obci Moravský Sv.Ján, v zmysle § 17 zákona č. 131/2010 z.z. o pohrebníctve
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

VZN si môžete prezrieť v sekcii Úradná tabuľa na obecnej stránke www.moravskysvatyjan.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Anton Emrich, starosta obce


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota