Dlho nevyužívaný a schátraný priestor bývalej materskej škôlky na Zámockej ulici v Holíči ožil stavebným ruchom. Onedlho tu vyrastie nový domov sociálnych služieb „Senior dom Terézia“. Príznačné meno vzhľadom na lokalitu – blízkosť Holíčskeho zámku. Nezisková organizácia s rovnakým menom „Senior dom Terézia, n.o.“ so sídlom v Holíči zastrešuje celý projekt ako investor. Jej riaditeľka, p. Ing. Marta Tomčíková, ochotne poskytla nasledujúci krátky rozhovor.

Ako sa Vám podarilo rozbehnúť v dnešnej, tak náročnej dobe v investičnej a sociálnej oblasti, tento projekt?
V r. 2009, keď sme odkupovali pozemok a predmetnú stavbu od mesta, oslovila ma vízia nového a inovatívneho domova sociálnych služieb pre seniorov v našom regióne a tejto vízie sa stále držím. Pomáha mi to prekonávať všetky úskalia, spojené s tak náročným projektom.

Prečo začali stavebné práce až teraz a ako dlho bude realizácia projektu trvať?
Projekt je spolufi nancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne z Regionálneho operačného programu, ktorý zastrešuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zmluva o poskytnutí nenávratného fi nančného príspevku bola podpísaná v decembri 2010, potom nasledoval proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, služieb a tovarov. Predpokladané náklady projektu sú 3.050.915,29 Eur, v členení 80,75% z ERDF a 14,25% zo štátneho rozpočtu. 5% tvorí vlastné spolufi nancovanie. Proces verejného obstarávania je časovo náročný a všetky postupy sú ministerstvom striktne kontrolované. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác bolo schválené v júni 2011, stavebné práce začali 1. augusta. Predpokladaný termín ukončenia projektu je november 2012.

V čom bude tento dom sociálnych služieb odlišný?
Výstupom budú služby, ktoré sú dnes pre seniorov slabo dostupné, ako napr. ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľská starostlivosť, rôzne druhy terapie, masáže, zabezpečenie telefonického a on-line kontaktu s rodinnými príslušníkmi, ako aj cirkevné obrady. Bude vytvorených 113 miest pre klientov, ktoré k sebe viažu vytvorenie 57 pracovných miest v tomto zariadení. Ide o komplexnú prestavbu areálu s cieľom vybudovať bývanie pre seniorov, zdravotne odkázaných a telesne hendikepovaných klientov. Naša nezisková organizácia, ktorá bola založená za účelom poskytovania sociálnych služieb a humanitárnej pomoci, realizáciou tohto projektu napĺňa svojej poslanie a verím, že naše úsilie napomôže nielen seniorom z Holíča, ale aj blízkeho okolia a čoskoro budeme môcť poskytnúť služby a opateru najmä tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Gabriela Gergelová, project manager


.

Osobnosti kraja BSK