V tomto období Mesto Malacky zaznamenalo uverejňovanie nepravdivých informácií v niektorých médiách o tom, že Rómovia z Družstevnej ulice v Malackách dostali dotáciu 8000 eur na zariadenie chemických toaliet. Takáto informácia nie je pravdivá a bola uverejnená bez overenia a bez uvedenia zdroja.

Mesto Malacky podalo žiadosť na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity o pridelenie dotácie vo výške 9 540 eur na projekt Poskytovanie služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice ešte začiatkom augusta tohto roka.
Prvé písomné potvrdenie o pridelení dotácie, ale len vo výške 8000 eur, bolo na Mesto Malacky doručené e-mailom až 7. novembra. Do tohto obdobia však Mestský úrad v Malackách ešte vždy nedostal na podpis zmluvu, a tak realizácia projektu, ktorý bol pôvodne plánovaný na obdobie štyroch mesiacov od septembra do konca decembra, sa stále nemôže začať.

Mesto podalo žiadosť o dotáciu s cieľom zlepšenia sociálnej situácie skupiny rómskych obyvateľov žijúcich v jednom spoločnom dvore na Družstevnej ulici a zmiernenie, prípadná eliminácia napätia v rámci občianskeho spolunažívania. Zámerom bolo čo najskôr zainteresovať dvoch sociálnych pracovníkov so zameraním na poradenstvo v sociálnej oblasti, v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a voľno-časových aktivít detí a mládeže, na pomoc pri riešení životných situácií, sprostredkovanie kontaktu s úradmi, samosprávou a inštitúciami (škola, lekár a iné), na plnenie a kontrolu povinnej školskej dochádzky, resp. na možnosť ďalšieho vzdelávania rómskych detí.

Mesto Malacky žiadalo financie v rámci dotácie aj na mediátora, ktorý by mal pomáhať zlepšeniu komunikácie pri riešení susedských sporov v záujme dosiahnutia kompromisu k spokojnosti zainteresovaných strán v oblasti občianskeho spolunažívania. Vzhľadom na nepriaznivé hygienické pomery, v akých rómske rodiny žijú, mesto žiadalo financie aj na prenosné toalety, čo by mohlo obmedziť aj nepríjemné obťažovanie susedov zápachom.

Tatiana Búbelová


.

Je ok, ak nie si ok BSK