Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Moravský Svätý Ján v utorok 29. novembra 2011 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome.

Program
1.Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.Schválenie programu zasadnutia OZ
3.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4.Schválenie návrhu na použitie rezervného fondu
5.Oznámenie zmeny rozpočtu č.1/2011
6.Oznámenie zmeny rozpočtu č.2/2011
7.Schválenie zmeny rozpočtu č.3/2011
8.Schválenie zmeny rozpočtu č.4/2011
9.Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Moravský Svätý Ján zapísaného v LV č.1329 ako:
a.)Pozemok C-KN parcela č. 963/2, záhrady o výmere 1022m2, v k.ú. Moravský Svätý Ján
b.)Pozemok C-KN parcela č. 4260/37, záhrady o výmere 320m2, v k.ú. Moravský Svätý Ján
c.)Pozemok C-KN parcela č. 957/66, zastavané plochy a nádvoria o výmere 421m2, v k.ú. Moravský Svätý Ján
d.)Pozemok C-KN parcela č. 957/66,záhrady o výmere 430m2, v k.ú. Moravský Svätý Ján
10.Diskusia
11.Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Anton Emrich, starosta obce


.

Je ok, ak nie si ok BSK