Mesto Holíč touto cestou oznamuje, že je možné podať žiadosť o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta na rok 2012 podľa platného VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta.

Žiadosť musí byť podaná na tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Holíč na rok 2012“, ktoré tvorí prílohu VZN č. 35. Tlačivo na žiadosť je možné si stiahnuť na TU alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u Ing. Bolfovej.

Dotáciu je možné poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, možno poskytovať dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, najmä:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
e) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
a na podporu podnikania a zamestnanosti.

Žiadatelia o dotáciu musia byť zaregistrovaní t.j. musia mať pridelené IČO. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá na podateľni Mestského úradu v Holíči do 31. januára 2012.

Holic.sk 


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota