Od prvého dňa tohto roku vyplýva z nariadenia Mestského zastupiteľstva povinnosť platiť daň aj pre obyvateľa ubytovaného v ubytovacom zariadení v rámci mesta.

„Túto povinnosť schválilo MZ  v zmysle zákona č. 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Všeobecné záväzné nariadenie mesta Malacky č. 19/ 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2012“, ako nás informovala hovorkyňa mesta Malacky Michaela Janotová.

Teda, aj „prechodní obyvatelia“ Malaciek si za svoje „občasné bydlisko“ zaplatia a prevádzkovateľ má právo žiadať peniaze na tento účel. „Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje“, povedala Michaela Janotová. Platiť daň budú všetci prevádzkovatelia zariadení, ktorí ubytovanie zabezpečujú. Z toho im vyplývajú aj dokladovacie povinnosti .

„Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane v lehote 30 dní vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia, viesť knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú evedenciu, vystaviť daňovníkovi účtovný doklad o zaplatení dane za ubytovanie, predložiť správcovi dane výkaz o vybranej dani a zaplatiť daň na účet správcu dane“, oznámila hovorkyňa.

Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní, pričom sadzba za prenocovanie pre obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 je 0,50 € na osobu a prenocovanie. „V súvislosti s nadobudnutím právoplatnosti uvedeného všeobecne záväzného nariadenia žiadame prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktoré sa nachádzajú na území mesta Malacky, aby si splnili ohlasovaciu povinnosť k uvedenej dani za ubytovanie do 31. 1. 2012“, oznámila Michaela Janotová.

Platiteľ je totiž povinný predložiť správcovi dane do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka výkaz o vybranej dani na predpísanom tlačive, ktorý musí obsahovať identifikačné údaje platiteľa dane, počet ubytovaných hostí, počet prenocovaní. Daň je povinný zaplatiť do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne mestského úradu na základe výkazu o vybranej dani.  Tieto nariadenia sú pre prevádzkovateľov spomínaných zariadení nové, pretože v predchádzajúcom období Mesto Malacky daň za ubytovanie nevyberalo.

Jana Jurkovičová-Horváthová


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota