Pod termínom dobrá škola si učitelia predstavujú najmä školu, do ktorej radi chodia učiť, považujú ju za svoju, majú k nej citový vzťah, vládnu v nej dobré medziľudské i pracovné vzťahy, môžu v nej plne realizovať svoje tvorivé činnosti, pociťujú uznanie a úctu od verejnosti.

Žiaci sú úspešní na súťažiach a predmetových olympiádach, dosahujú veľmi dobré výchovno – vzdelávacie výsledky. Škola je dobre materiálno – technicky vybavená, má bohatú mimoškolskú činnosť, pri klasifikácii žiakov prevláda kladná a verejná motivácia. Aktívna, vzájomne sa rešpektujúca je spolupráca školy s rodičmi, zriaďovateľom a k samozrejmosti patrí vzorne udržiavaný interiér, exteriér i chutná strava.
Žiaci o takej škole rodičom hovoria: ,,Do takej školy chcem chodiť.“ Rodičia chcú, aby jeho dieťa chodilo do takej školy. Na čele spádovej školy, ktorú navštevuje v súčasnosti okolo 230 žiakov z Plaveckého Petra, Plaveckého Mikuláša, Plaveckého Podhradia a samotnej Sološnice, už osemnásť rokov stojí skúsený riaditeľ školy Mgr. Ivan Kordík, ktorého sme požiadali o rozhovor.


Pán riaditeľ, ako sa Vám podarilo získať medzinárodný certifikát kvality hodnotenia školy IES – BB?
V šk.r. 2005 sme požiadali o vykonanie hĺbkového auditu výchovno vzdelávacej činnosti našej školy na základe vydokladovaných dokladov ohodnotili našu školu certifikátom B, čo nás potešilo, ale súčasne i povzbudilo do ďalšej ešte lepšej práce. K 10.05.2010 bol škole zvýšený rating na BB – t.j. kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

V tomto školskom roku uplynie už 80 rokov od vzniku školy. Ako prebiehajú prípravy na oslavu jubilea?
Centrálne oslavy plánujeme na 26. mája 2012. Na slávnostnú prehliadku školy i akadémiu chceme pozvať všetkých bývalých pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, priateľov našej školy i najúspešnejších žiakov. Myslím si, že budú milo prekvapení rozvojom školy po všetkých stránkach. Vo všetkých triedach na 2. stupni sa vymenili podlahové krytiny, žiaci sedia v  nových jednomiestnych nastaviteľných laviciach, píšu fixami na keramické tabule a nainštalovali sme už tri interaktívne tabule. Učebňa informatiky poskytuje veľmi dobré podmienky na vyučovanie informatiky už od prvého ročníka, zborovňa školy neslúži len na porady, ale sa využíva i kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Dôraz kladieme i na cudzie jazyky. Od prvého ročníka vyučujeme anglický jazyk a od šiesteho ročníka k nemu pribudne ako druhý jazyk nemčina. Naďalej sa venujeme verejnej prezentácii najtalentovanejších žiakov školy, o čom svedčia popredné umiestnenia v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach od obvodných až po celoslovenské kolá. V poslednom období sa do popredia dostáva i činnosť kultúrnych súborov – tanečných, malých divadelných, vydávanie časopisu Wow, ale najmä speváckeho zboru Hviezdička. Zaviedla sa tradícia vystúpení pre verejnosť ako napr. pri príležitosti Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, Mikulášske a Vianočné akadémie spojené s imatrikuláciou prvákov. Začína sa rozvíjať činnosť detského parlamentu školy, zvlášť obľúbené sa stali priebežné zbery papiera počas celého školského roka ako súťaže medzi triedami o sladké torty. Postupne sa snažíme vytvoriť i v areáli školy čo najlepšie podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a pre činnosť školského klubu detí, pre ktorý v najbližších dňoch vybudujeme detské preliezky. Na spestrenie klasického vyučovania slúži druhým rokom exteriérová učebňa v areáli školy, ktorá je naplno využitá od začiatku apríla do konca októbra. Perspektívne plánujeme aj zabudovanie lavičiek do telocvične a vybudovanie tzv. zelenej telocvične v átriu školy.
Vidíme, že škola nabrala kurz nebývalého úspešného rozvoja. Čo vám však spôsobuje vrásky na tvári?
Je to najmä generálna oprava kotolne, ktorá by však mala byť ukončená v najbližších týždňoch. Radi by sme tiež dokončili modernizáciu tried na prvom stupni, výmenu okien v triedach na druhom stupni, v kabinetoch, odborných učeniach, zborovni školy. Verím, že v spolupráci s Obcou Sološnica vymeníme i linoleum a okná i v školskej jedálni. Cieľov máme veľa, ale nie sú nesplniteľné.
V týchto dňoch sa uskutoční i zápis do prvých ročníkov. Ako ste naň pripravený?
Každému budúcemu prváčikovi zašleme domov slávnostnú pozvánku i s pokynmi pre rodičov. Zápis sa uskutoční 30. januára od 14,30 – 17,00 v priestoroch školy. Na deti čaká plne kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa nám po mnohých rokoch podarilo stabilizovať, čo je zárukou kvalitnej výuky, moderne zariadené triedy, možnosť športového i kultúrneho vyžitia sa v 16-tich záujmových krúžkoch a v školskom klube detí. Organizujeme pravidelné návštevy výchovných koncertov, školy v prírode, kurzy plávania i lyžovania, výlety. Mamičky iste privítajú i výdaj desiatej počas veľkej prestávky. Pre dochádzajúcich žiakov tak ako po minulé roky zabezpečujeme dopravu do školy školským autobusom.
Vážený pán riaditeľ, srdečne Vám ďakujeme za rozhovor. Želáme k jubileu školy všetko najlepšie, veľa radosti, úspechov pri výchove našej mladej generácie.

Za rozhovor ďakuje Mgr. Branislav Grimm


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024