Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Skalici oznamuje, že má voľné miesta príslušníkov PZ na základných útvaroch PZ vo svojej pôsobnosti, teda v priamom výkone služby.

Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý písomne požiada o prijatie, je bezúhonný, spoľahlivý, spĺňa určený stupeň vzdelania, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Bližšie podmienky pre prijatie občana do Policajného zboru nájdete na internetovej stránke www.minv.sk v sekcii Polícia alebo ich osobne poskytnú zamestnanci personálneho úseku na OR PZ v Skalici, Nádražná 975, 909 01 Skalica. Na uvedenú adresu môžete zaslať aj prípadné žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka PZ.

Martina Kredatusová


Haššo Štrk a kameň júl 2022