Predseda Trnavského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zvoláva 20. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2012 o 12.12 hod. v Skalici, v Kultúrnom dome na Námestí slobody 11.

Programom návštevy:
11.00 hod.
slávnostné privítanie primátorom mesta Skalica na Radnici, Nám. slobody 10
prijatie na Radnici a zápis do Pamätnej kroniky mesta
11.45 hod.
presun do Kultúrneho domu (oproti Radnici)
12.12 hod.
zahájenie 20. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK

Program zastupiteľstva:

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení z 19. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 479/2012/20)
2. Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015 (materiál č. 480/2012/20)
3. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 265/91 o výmere 21 m2 v k.ú. Horný Bar (materiál č. 481/2012/20)
4. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 1793/89, parc.č. 1793/122  a parc.č. 1793/123 o celkovej výmere 712 m2 v k.ú. Voderady (materiál č. 482/2012/20)
5. Zverenie okružnej križovatky a pozemkov v k. ú. Šulekovo do správy SÚC TTSK (materiál č. 483/2012/20)
6. Cesta č. I/51 Trnava – severný obchvat – vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov (materiál č. 484/2012/20)
7. Prevod vlastníctva ciest, pozemkov a objektov v rámci stavby Externej infraštruktúry pre závod Samsung – návrh na doplnenie Uznesení č. 257/2007/15 a č. 520/2012/19 (materiál č. 485/2012/20)
8. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 13. kola obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 486/2012/20)
9. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 487/2012/20)
10. Návrh na prenájom bytov v správe Školského hospodárstva Piešťany (materiál č. 488/2012/20)
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 26/2012 o určení ročnej sadzby dane z motorových vozidiel (materiál č. 489/2012/20)
12. Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č. 7/2006 v znení Dodatku č. 1:
a) Výzva TTSK č. 1/2013 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2013”;
b) Výzva TTSK č. 2/2013 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Podpora činnosti mládežníckych aktivít v roku 2013”;
c) Výzva TTSK č. 3/2013 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov”;
d) Výzva TTSK č. 4/2013 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK”;
e) Výzva TTSK č. 5/2013 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2013” (materiál č. 490/2012/20)
13. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave (materiál č. 491/2012/20)
14. Návrh na schválenie Partnerskej dohody medzi Energy and Environment Centre Allgeau (eza!), Nemecko ako  vedúcim partnerom projektu a Trnavským samosprávnym krajom ako jedným z partnerov projektu „Predstavenie regionálnych energetických koncepcií“ (CEP-REC) v rámci Operačného programu Stredná Európa (materiál č. 492/2012/20)
15. Memorandum o porozumení vo veci sériového cezhraničného majetku Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch nominovaného do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO uzatvárané medzi Juhomoravským krajom (Česká republika) a Trnavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) (materiál č. 493/2012/20)
16. Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2013 (materiál č. 494/2012/20)
17. Informácie
a) Informácia o čerpaní rozpočtu TTSK k 30.09.2012 (materiál č. 495/2012/20)
b) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – november 2012 (materiál č. 496/2012/20)
c) Informácia o aktualizácii stavu záväzkov NsP, p.o. k 16.11.2012 (materiál č. 497/2012/20)
d) Informácia o rušení príspevkových organizácií – NsP Skalica, NsP Sv. Lukáša Galanta a NsP Dunajská Streda (materiál č. 498/2012/20)
e) Informácia o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi Realitný fond Hniezdne, s.r.o. (Hotel Branč) (materiál č. 499/2012/20)
f) Informácia o VIII. Metodickom dni TTSK (materiál č. 500/2012/20)
g) Informácia o zapojení stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK do štrajku dňa 26.11.2012 (materiál č. 501/2012/20)
h) Informácia o zasadnutí Kultúrnej rady Trnavského samosprávneho kraja a Rady pre šport a mládež Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 502/2012/20)
i) Informácia o príprave Kultúrno-historického kalendára (materiál č. 503/2012/20)
j) Informácia – Turistický portál www.tourcentrope.eu (materiál č. 504/2012/20)
k) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK (ku dňu 31.10.2012) (materiál č. 505/2012/20)
l) Informácia o rokovaní Združenia SK 8 a následnom spoločnom rokovaní Vlády SR, zástupcov Združenia SK 8 a zástupcov ZMOS (materiál č. 506/2012/20)
m) Informácia – Vyhodnotenie cvičenia „Havran 2012“ (materiál č. 507/2012/20)
n) Informácia o pripravovanej publikácii Rodný môj kraj (materiál č. 508/2012/20)
o) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od októbra 2012 do decembra 2012 (materiál č. 509/2012/20)
18. Rôzne
19. Interpelácie

Po skončení rokovania Zastupiteľstva TTSK – kultúrny a spoločenský program spojený s prehliadkou vybraných pamätihodností mesta Skalica.

Ivan Krajčovič


.
Toto je čítané

Polícia hľadá 36-ročného Milana z Holíča

Policajti pátrajú po nezvestnom, 36 ročnom Milanovi Verešovi z mesta Holíč. Mladý…

BM: Ustekana sobota