Obec Závod, zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície, riaditeľ neziskovej organizácie DSS sv. Michala n. o.

Miesto výkonu práce: Dom sociálnych služieb sv. Michala n. o., 908 72 Závod
Náplň práce: riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia
Termín nástupu: 1. 1. 2014
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov z oblasti poskytovania sociálnych služieb (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a pod.)
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
 • organizačné schopnosti
 • prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb a v oblasti neziskových organizácií výhodou
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • doklady preukazujúce odbornú prax uchádzača
 • zámer rozvoja DSS (rozsah maximálne 5 normostrán)
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod, v obálke označenej heslom: “Výberové konanie – riaditeľ n. o. – neotvárať”, do 15. 5. 2013 do 12.00 hodiny. Uchádzači budú na výberové konanie písomne pozvaní. Výberové konanie bude prebiehať formou ústneho pohovoru. Podmienkou nástupu je zvolenie vybraného uchádzača správnou radou DSS sv. Michala n. o., Závod.

Peter Vrablec ,  starosta obce


.
Toto je čítané

BSK začne rekonštruovať cestu medzi Lábom a Plaveckým Štvrtkom

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začne od pondelka (17. 6.) rekonštruovať cestu medzi…

20 rokov