Už zakrátko sa začne so zásadnou premenou centrálnej časti Senice. Nové námestie vznikne na základe získaných finančných prostriedkov z Európskej únie – Regionálneho operačného programu. Prvá etapa rekonštrukcie námestia počíta s nákladmi približne 2 milióny eur. Takmer 400 tisíc eurami sa na stavbe bude podieľať Mesto Senica. Práce sa rozbehnú po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

V súčasnosti prebiehajúce rokovania vytvárajú predpoklad pre začatie stavebných prác v máji t.r. a ukončené budú v auguste 2011. Prvá etapa prác bude ukončená na úrovni kostola. Ďalšie etapy rekonštrukcie sú po zabezpečení zdrojov v najbližších rokoch pripravené až po cintorín.

Projekt rieši prestavbu námestia a jeho integrovaného pešieho systému. Podľa informácií z oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Senica projekt odstráni bariéru medzi zhromažďovacím priestorom a hlavným peším ťahom. Dáva priestor na vznik nových komerčných aktivít a nových priestorov na relaxáciu tak, aby boli integrované s pešou dopravnou infraštruktúrou. Charakter projektu je relaxačno-odpočinkový a dotýka sa výhradne zmien prízemnej časti územia (jedinú výnimku tvoria verejné WC). Zmeny sa dotýkajú skladby a využitia spevnených plôch a parkovísk, polohy trávnatých plôch, mestského mobiliáru, časti zelene, drevín a pod. Pribudne vodná plocha, fontána na pitie a upraví sa existujúca fontána. Primárna aj sekundárna dopravná infraštruktúra zostáva nezmenená, podobne aj hranice uličných sietí.

Komplexná prestavba sa okrem Námestia oslobodenia dotkne aj Hurbanovej a Vajanského ulice a ich objektov, čiastočne Štefánikovej a Hviezdoslavovej ulice.

V tomto článku upozorníme na podstatné zmeny v centrálnej mestskej zóne. Terajšie terasovité usporiadanie námestia sa zmení na spevnený mierny svah, súčasné dreviny budú nahradené novými so širšou druhovou skladbou, pribudne umelý potok, súčasné nefunkčné verejné WC bude odstránené a sociálne zariadenie bude vybudované v Dome kultúry v časti od hotela Branč, kde súčasne pribudne priestor na menšie kultúrne aktivity.

Investor Mesto Senica predpokladá, že začiatok prác bude na Hurbanovej ulici. Smery chodníkov sledujú pôvodnú dopravnú líniu. Vzhľadom na nebezpečenstvo kontaktu s cestou I/51 návrh segreguje pohyb peších a automobilov zeleným pásom alejou. Chodník ústi ku spevnenej ploche občerstvenia a napája sa na existujúcu cyklotrasu, ktorá je situovaná popri vodnom toku Teplica. Presunutý chodník je delený na časť pre peších a časť pre cyklistov. Výška osadenia chodníkov zostane v pôvodnej nivelete. V častiach priechodov pre chodcov bude znížený na úroveň vozovky. Návrh rešpektuje skutkový stav a prispôsobuje ho budovám. Asanuje sa bariérový „bazén“, ktorý je nahradený zónou oddychu a súborom plastík „solitéry“, ktoré sú určené ako memoriál pre osobnosti mesta Senica. Doprava je od chodníka oddelená alejou stromov.

Pôvodné umelecké vyjadrenie námestia sa v novom návrhu mení. Terasovité usporiadanie, ktoré sa rokmi neosvedčilo, je nahradené spevnenou mierne svahovitou plochou. Parter tiahnuci sa popri obchodnom dome Cieľ a Ďaňovom úrade bude prepojený s námestím a to výrubom a náhradou drevín, ako i asanáciou existujúcich bariérových múrikov. Kompozícia námestia bola zvolená symetrická. Existujúca fontána spolu s bazénmi sa bude rekonštruovať a tvorí os symetrie. Od fontány je navrhnutý umelý potok ústiaci k znaku mesta (umiestnený v dlažbe). Po obvodových líniách je navrhnutá stromová aleja s lavičkami na oddych. V severnej časti – na mieste pôvodného parkoviska – bude situované pohotovostné parkovisko v tvare kruhu, v centre ktorého sa nachádza novo vybudovaná tribúna. Na krížení pešieho ťahu v smere od Domu kultúry a „hlavy“ námestia bude umiestnená fontánka na pitnú vodu. Pri kostole sa nachádzajú historické plastiky, ktoré budú obohatené o plastiku moderného umenia. Nástup do kostola bude spolu s úpravou okolia podčiarknutý i v dlažbe. Západná časť námestia ako i všetky strany svetelnej križovatky budú chránené proti vstupu chodcov betónovými stĺpikmi s reťazami.

Prefabrikované prvky drobnej architektúry drobného mestského mobiliáru, akými sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, budú rovnomerne rozmiestnené po celom riešenom území. Doplnia relaxačné mikrozóny a hlavné komunikačné toky, aby ich odbremenili od dynamického potenciálu. Prvky sú navrhnuté tak, aby došlo k zjednoteniu celého centra mestskej zóny.

Monolitické prvky drobnej architektúry.
Pódium sa bude nachádzať na hlavnej kompozičnej osi námestia. Ide o betónový kváder vytvárajúci centrálny prvok v kruhovom obrazci pohotovostného parkovacieho státia. Na pódium je zaistený vstup zo severnej strany prostredníctvom manipulačnej rampy. Výtvarné dielo Solitéry predstavuje koncept, ktorý bude sústredený na Hurbanovu ulicu oproti obchodnému domu Perla. Jedna z najfrekventovanejších tepien v meste smerujúcich na autobusovú stanicu, sídlisko Sotina a do priľahlých supermarketov predstavuje možnosti umiestnenia výtvarného monumentu pripomínajúcu kultúrnu identitu obyvateľov Senice. Ide o pamätník osobnostiam mesta – 5 pilierov, na ktorých by sa umiestňovali tabuľky s menom významnej osobnosti Senice.

Prvky verejnej zelene.
Z dôvodu sadovníckych úprav bude potrebný výrub nežiaducich drevín na základe spracovaného sadovníckeho hodnotenia drevín odporučených na výrub. Zeleň na základe druhového zloženia a vhodnosti do mestského prostredia je hodnotená ako druhovo monotónna s dominanciou smreka, brezy a tuje, pričom uvedené druhy sú zaradené do kategórie menej vhodných drevín s nízkou odolnosťou voči exhalátom a posypovým soliam.

Nový rastlinný materiál.
Vysádzať sa budú dreviny s obvodom kmienka 16 -18 cm, s výškou korunky 2,2 – 2,5 m. V centrálnej časti námestia pre vytvorenie okamžitej hmoty zelene sa použijú dreviny s obvodom kmienka 20 – 25 cm. Druhy použitých stromov: lipa malolistá, ginko dvojlaločné, jaseň štíhly, javor mliečny, katalpa bignóniovitá a pod. Na výsadbu budú použité aj kríky: pôdopokryvné druhy kríkov s výškou do 0,5m, ostatné druhy s výškou nad 0,5 m.

Množstvo zmien, ktoré sa počas obdobia rekonštrukcie udejú na Námestí oslobodenia a priľahlých častiach, si podľa vedúceho Oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Senica Jána Sališa vyžiadajú minimálne dopravné obmedzenia. Pohyb osôb bude priebežne usmerňovaný v chránených koridoroch tak, aby bol zachovaný vstup do jednotlivých prevádzok. I tak však bude stavebný proces náročný na koordináciu jednotlivých činností a bude si vyžadovať aj pochopenie, ohľaduplnosť a toleranciu všetkých účastníkov.

Zdroj: Senica.sk, Viera Barošková

Pridaj komentár

.

Labková patrola