Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva je predložený materiál č. Z 29/2010 – Návrh zámeru umiestnenia parkovacieho domu. Tento materiál sa bezprostredne týka 4. obvodu, toto územie je však v centre mesta, ku ktorému máme právo vyjadrovať sa asi všetci, preto si to dovoľujem odstúpiť širšiemu okruhu ľudí. Už len z dôvodu, že rozhodnutia tohto druhu sú nezmeniteľné niekoľko desiatok rokov a svojou váhou porovnateľné s diskusiou k umiestneniu budovy LIDL.

Uverejnené na spriatelenom webe: Malackepohlady.sk ako “List čitateľa”

Obsahom materiálu je návrh na schválenie umestnenia parkovacieho domu na Bernolákovej ulici. Parkovací dom by mal byť umiestnený na pozemku pred obchodom v tzv. lokalite Domky. Je to centrálna oddychová zóna medzi súčasnými bytovými domami na ul. Bernolákovej a Veľkomoravskej. Svojím rozsahom by mal parkovací dom zabrať celú plochu od komunikácie ulice Bernolákovej a po chodník, ktorý prechádza v centre tejto zóny, od začiatku zelenej plochy pred obchodom – potravinami po komunikáciu pred bytovým domom z Veľkomoravskej ulice (schéma 1).

Na prvý pohľad ide o zámer riešenia otázky parkovania v centre mesta či vlastníkov bytov tejto lokality. Z obsahu materiálu však vyplýva, že zámer výstavby parkovacieho domu vznikol ako reakcia na nevydanie stavebného povolenia na nadstavbu mezonetových bytov v priľahlom bytovom dome. Investor totiž nedokázal zabezpečiť potrebný počet nových parkovacích miest pre tieto byty. Situáciu rieši výstavbou parkovacieho domu na pozemku centrálnej plochy sídliska.

Parkovací dom má byť na ploche 1467 m2. Má obsahovať 204 miest na parkovanie. Dĺžka domu 45 m, šírka 32, 60 m. Dom má mať 8 polúrovní. (obrázok 1 a 2)

Čo je dôležité, že o tomto zámere musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. A to z toho dôvodu, že vlastníkom pozemku v celistvosti je mesto, čiže vlastne ide o priamy predaj pozemku bez verejnej súťaže. Prevod pozemku sa navrhuje v dvoch variantách, čo nie je dôležité v tejto chvíli detailne opisovať.

Z môjho pohľadu je potrebné si zodpovedať v prvom rade štyri dôležité otázky.
1. Má byť vôbec mesto vtiahnuté do riešenia súkromného problému investora, teda má mesto vstupovať do zámeru samostatného investora svojím majetkom?
2. Súhlasia občania mesta so zastavaním tejto lokality?
3. Ak súhlasia, vyhovuje im tento zámer výstavby? Či aký iný zámer výstavby odporúčajú?
4. Výstavba sa plánuje v roku 2010 – 2011, má o tomto zámere rozhodovať pred voľbami toto zastupiteľstvo či až budúce?

Samozrejme, som si vedomý aj toho, že realizáciou nadstavby bytov investor bude pravdepodobne realizovať zateplenie bytovému domu, o ktorého nadstavbu ide. Preto je potrebné zvážiť viacero záujmov. Ako poslanec mestského zastupiteľstva však prioritne zastupujem verejný záujem, preto si dovoľujem odstúpiť tento zámer na verejnú diskusiu.

Čo mňa osobne nepríjemne prekvapilo, že o zámere rokovala komisia územného rozvoja už v januári 2010, odporučila zámer odstúpiť na zasadnutie. Celý proces sa do dnešného dňa nedostal na verejnú diskusiu pred tým, ako malo o tom rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Važení občania, návštevníci malackepohlady.sk, viem, že do konania zasadnutia mestského zastupiteľstva je menej ako týždeň. Ak vás ale môžem poprosiť, vyjadrite svoj názor. Rozhodnutie síce urobí mestské zastupiteľstvo, ale keďže nositeľom moci ste vy, občania mesta, považujem za potrebné, aby ste vyslali svoj pohľad na tento zámer. Určite uvítajú váš názor aj iní poslanci mestkého zastupiteľstva. Samozrejme, o bližšie informácie môžete požiadať ktoréhokoľvek zo svojich poslancov v obvodoch.

Všetkým vám ďakujem.

Juraj Říha, poslanec MsZ za 6. obvod

Právne vyhlásenie:
Som si vedomý toho, že fotografie a schémy sú sprístupnené verejnosti z materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva. Schémy a obrázky pochádzajú od investora – spoločnosť LOOX s.r.o., ich práva zostávajú zachované, nemám k nim autorské či iné majetkové práva. Informácie sú sprístupňované širšej verejnosti v dobrej viere na základe princípu zastupiteľskej demokracie a práva poslanca informovať a sprístupňovať občanom mesta informácie vo verejnom záujme.

Pridaj komentár

.

Lapková patrola