Obce a mestá majú právomoc svojím Všeobecno závazným nariadením (VZN) obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach než tých, ktoré vymenúva zákon o ochrane nefajčiarov. Na Záhorí tak urobili vo Veľkých Levároch v auguste 2008.

fajcenie-guardian-velke-levare

VZN obce Velké Leváre č. 46/2008 o ochrane nefajčiarov na území obce Veľké Leváre zakazuje fajčiť:

 • v čakárniach a prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch, súvisiacich s touto dopravou, určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4m od vymedzenej plochy nástupíšt, ktorú obec vyznačí vodorovným dopravným značením,
 • v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,
 • v základných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
 • v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,
 • v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach vrátane tribún okrem fajčiarní,
 • vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení obchodov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí, galérií a trhovísk,
 • v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení spoločného stravovania, ktoré majú oddelenú čast pre fajčiarov,
 • v cukrárniach a zariadeniach rýchleho stravovania,
 • v priestoroch a zariadeniach špecificky určených pre deti a mládež,
 • v maloobchodných prevádzkach, zariadeniach a prevádzkach poskytujúcich služby obyvateľstvu typu holičstvá, kaderníctva, kozmetické salóny, autoopravovne, krajčírstva, opravovne obuvi a pod. okrem priestorov vymedzených pre fajčenie.

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaní VZN o zákaze a obmedzení fajčenia na území obce Veľké Leváre vykonávajú:

 • Obecná polícia obce Veľké Leváre
 • poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veľké Leváre, v rozsahu svojich právomocí daných zákonom o obecnom zriadení

Ochrana nefajčiarov pred tabakovým dymom sa naposledy sprísnila na Slovensku pred letom. Od 1. júla majú kaviarne a reštaurácie v obchodných centrách rovnaké podmienky ako ostatné prevádzky, musia teda stavebne oddeliť priestory pre fajčiarov a nefajčiarov.


.
Toto je čítané

Na diaľnici D2 pri Kútoch platí dopravné obmedzenie

Od pondelka (22. 4.) 10.00 h bude v úseku medzi 4,9. a…

BM: Ustekana sobota