Projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie je v záverečnej fáze. Na stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, právoplatnosť by malo nadobudnúť začiatkom januára.

odkanalizovanie_malacky

Projekt s oficiálnym názvom Záhorie, Malacky – odkanalizovanie a mottom Investícia do vašej budúcnosti je míľnikom v histórii mesta. Je jedným z najväčších projektov, má hodnotu vyše 14 a pol milióna eur a Malackám priniesol viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie. Cieľom je vyššia kvalita života občanov a lepšia ochrana životného prostredia. Odkanalizovaním sa zníži znečisťovanie podzemných vôd a pôdy, a tým sa zlepší životné prostredie. Zvýši sa hodnota domov pripojených na kanalizáciu a kvalita života ich obyvateľov. Práce sa začali v júni 2012 a vykonané boli podľa plánov a bez väčších komplikácií. Predmetom stavby bola kanalizácia, čerpacie stanice, domové prípojky, NN prípojky, prekládka vodovodu, rekonštrukcia kanalizácie a čerpacie stanice.

Základné informácie o projekte:
NÁZOV: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie
MOTTO: Investícia do vašej budúcnosti
DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom firmy STRABAG, spol.s r. o., a Combin, spol. s r. o., Banská Štiavnica.
FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 € a pokrýva 85 % nákladov. 10% nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 €, pokrýva mesto Malacky

Kým tento projekt sa končí, mesto už pracuje na ďalšom. Týka sa tých domov či častí ulíc, ktoré do prvého projektu odkanalizovania neboli zahrnuté. V súčasnosti mesto čaká na právoplatnosť vydaného stavebného povolenia na projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – predĺženie trás kanalizácie. Investorom výstavby bude BVS, ktorá plánuje začať s výstavbou na jar 2014.

Michaela Janotová


.

Osobnosti kraja BSK