Veriacich aj neveriacich prišli do obce povzbudiť misionári z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi pod vedením pátra Rastislava Dluhého, CSsR. „Naša farnosť potrebuje duchovnú obnovu, to znamená, že veci, ktoré sme naučení, ktoré sú dobré a poznáme ich od rodičov, tak sa ich potrebujeme naučiť vnútorne, zvnútorňovať ich. O redemptoristoch viem, že ich charizma je konanie misií a myslím, že to robia dobre. Pozval som ich aj v mojej bývalej farnosti a prinieslo to tam veľké ovocie,“ vysvetľuje dôvod vykonania misií správca farnosti František Moško.

misie_v_kutoch

Počas ôsmich dní sa misionári redemptoristi prihovárajú ľuďom počas ranných aj večerných sv. omší v tematických kázňach zameraných na dôležité aspekty v živote kresťana. „Pripomíname ľuďom, ako ich Boh chce vtiahnuť do svojho plánu, že Boh vysníval určitý plán pre náš život alebo dobrodružstvo, do ktorého nás chce vtiahnuť a je na ľuďoch či to chcú, alebo či chcú byť len divákmi. Boh chce dať každému z nás nejakú misiu, poslanie,“ ozrejmuje podstatu misií pre ľudí páter Rastislav Dluhý. Ľudia, ktorí prídu do kostola, sa môžu dozvedieť viac o témach ako zmysel života, hriech, smrť, či napríklad viera, cirkev, láska a modlitba. Redemptoristi sa snažia oživiť v ľuďoch túžbu po duchovných veciach, pretože v súčasnosti sú ľudia ovplyvňovaní médiami a sociálnymi sieťami a je len na ich, ako si určia svoje priority. Taktiež páter Rastislav upozorňuje na dôležitosť misií aj v takej kresťansky orientovanej krajine akou je Slovensko: „Výsledky referenda napovedali, že v Slovensko je v takom stave, kedy veľmi potrebuje misie. Lebo dnes sú tí veriaci pasívni a vezú sa, sú tradiční v zmysle, že idú do kostola, a to je všetko a žijú rovnako ako neveriaci ľudia a v niektorých prípadoch dokonca ešte horšie. Teda kresťanstvo nežijú autenticky.“
Okrem sv. omší sa redemptoristi snažia aj iným spôsobom prihovoriť všetkým vrstvám obyvateľstva, aj preto sa misie nazývajú ľudové, sú teda určené pre všetkých ľudí. Misionári organizujú stretnutia pre mužov a ženy, deti a mládež, chodia do miestnej školy a navštevujú v obci aj starých a chorých, ktorí nemôžu prísť do kostola. Taktiež popri sv. omši spovedajú či vykonávajú pobožnosti ako je krížová cesta, obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov či odprosovanie Eucharistického Ježiša za hriechy farnosti. Ľudia si každý deň môžu v kostole za symbolické ceny zakúpiť knihy či časopisy, ktoré vydáva samotná rehoľa redemptoristov. Sv. omše prišiel oživiť aj zbor a zároveň misijné spoločenstvo pri redemptoristoch Calvary. „Myslím, že misie sú pre rôzne kategórie veriacich – skutoční, váhaví alebo tí na pokraji, ktorí chcú ostať či odísť alebo vzdialení. Pre každého z nich tam niečo môže byť. Skutoční veriaci potrebujú povzbudiť a vytrvať. Takže pre nich je to impulz, aby vydržali. Lebo Pán si váži, že za ním idú. Pre váhavých je to posilnenie vo viere a pre tých, čo sú ďaleko, je to pozvánka, aby sa nebáli a prišli bližšie k Ježišovi,“ hovorí páter Rastislav.
Na Slovensku sa každoročne vykonáva niekoľko stoviek misií aj cez iné rehole, ako napríklad jezuiti či kapucíni. V čom sú teda misie redemptoristov špecifické? „Snažíme sa hľadať stratených. Hovoríme ľuďom, že keď poznajú nejakých ľudí, ktorí neboli dlho v kostole alebo sú zmätení a chcú sa porozprávať, tak nech ich pozvú. Alebo my k nim prídeme. Aj neveriaci, keď sa chce porozprávať, tak máme na to čas. Snažíme sa aj vychádzať von, nielen čakať v kostole. Takže to je jedno špecifikum, a to druhé je spolupráca s laikmi. My chceme byť ako partneri. Laici dokážu urobiť úžasné veci, napr. cez niečo umelecké – scénku, hudbu, klip. Ja dokážem len povedať posolstvo a oni ho vedia zatancovať, zaspievať, a tak povedia svedectvo o svojom živote,“ vysvetľuje páter Rastislav.
V Kútoch sa misie konajú po 75 rokoch, na čom má dôsledok aj vláda komunizmu. Po dlhej dobe tak majú ľudia možnosť zažiť misie a podľa správcu farnosti, otca Františka, to má na ľudí v obci pozitívny vplyv: „Zo začiatku som mal pocit, že ľudia ani nevedeli, čo sú to misie, ale teraz vidím, že majú silný vplyv. Zvlášť v škole som to vnímal, že veľa detí to veľmi silno prežívalo. Aj po sv. omši vždy ľudia porozprávajú, čo ich zachytilo na kázni, a to má už veľký význam, že sa ľudia povzbudia.“
Čo teda treba robiť, aby sa mohli ľudové misie vo farnosti uskutočniť? Predovšetkým je potrebné, aby správca farnosti aspoň pol roka dopredu poslal žiadosť na adresu misijného domu redemptoristov, ktorí následne pošlú materiály pre prípravu misií a presný termín konania misií sa stanoví po vzájomnej dohode obidvoch strán.

Kto sú redemptoristi?
Meno rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Názov rehole je Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR). Kongregáciu založil sv. Alfonz de Ligouri v roku 1732 v Scale pri Neapole. Podstatné aspekty spirituality Kongregácie: vtelenie, Mária, kríž, eucharistia, modlitba a milosť, vyhľadávať duše najopustenejších, konať ľudové misie (charizma Kongregácie), vysluhovanie sviatosti zmierenia, štúdium a výučba morálky. Na Slovensku majú redemptoristi dve viceprovincie: v Michalovciach a v Bratislave.

Gorazd Rosa


.

BM: Festival Záhrad