V tomto roku sa oslavy konali v parku pri Múzeu L. Novomeského, kde sa zišli deti i dospelí, aby si symbolicky pripomenuli sviatok Zeme, jej krehkosť a ohrozenie a nutnosť chrániť ju.

Foto: Tomáš Tóbik
Foto: Tomáš Tóbik

Záštitou nad podujatím prevzal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Slávnosť V Senici sa tento rok niesla v duchu ľudových tradícií, krojov a piesní a tancov v podaní našich najmenších folkloristov.

Slávnosť uviedol p. Zálešák so svojou heligónkou. Pán Jozef Behúl, zástupca riaditeľa úradu TTSK, potvrdil, že Trnavskému samosprávnemu kraju záleží na tom, v akom stave je životné prostredie, príroda i život ľudí v kraji. Branislav Grimm, primátor mesta Senica, ktorý nastúpil do funkcie len nedávno prisľúbil, že bude podporovať environmentálne aktivity v meste .
Riaditeľka Záhorského osvetového strediska Ľubica Krištofová spolu s deťmi odovzdali hosťom zelené darčeky ako je zvykom v tento deň. Potom zasadili na znak úcty a pamiatky dňa Zeme mladú lipku, ktorá bude v ďalších rokoch skrášľovať prostredie parku. ZOS Senica pri príležitosti Dňa Zeme vysádza mladé pamätné stromčeky, nielen na počesť Dňa Zeme, ale aj výročí a osobností, ktoré majú v danom roku jubileum. Tá tohtoročná lipka bola s prívlastkom štúrovská, pretože je vysadená v roku Ľudovíta Štúra.

Program pokračoval prehliadkou našich detských folklórnych súborov, spevákov a tanečníkov. S pásmom „Vítanie Jari“ vystúpili deti z detského folklórneho súboru „Ľudovček“, ktorý pôsobí v Centre voľného času Stonožka v Senici. Súbor vedie Romana Maříková. Ďalším súborom bol „Dvojkáčik“ z 2. Základnej školy na Komenského ulici s názvom vystúpenia „Jarné pásmo“. Súbor vedú pani učiteľky Hanka Kalamenová a Alena Čížová. Súbor „Sadováčik“ do tretice pozdravil jar programom „Jarné hry“. Súbor funguje na 3. Základnej škole na Sadovej ulici v Senici, vedú p. učiteľky Zdenka Babincová a Renáta Hromková. V ďalšom programe sme videli mažoretky Mini Spirit a Spirit Kadetky, ktoré vedie Dana Marečková. Úplným záverom bolo vystúpenie zo Skalice, Talentovaná speváčka, študentka Gymnázia L. Novomeského v Senici Lily Michálková uzatvorila program hudobným pozdravom Dňu Zeme.

Slávnosť Dňa Zeme v parku bola vyvrcholením aktivít Záhorského osvetového strediska, ktoré počas celého roka organizuje environmentálne podujatia pre deti, mládež i dospelých. Cieľom tohto dňa bolo upozorniť verejnosť aj predstaviteľov samospráva, štátnej správy organizácie, na potrebu zaoberať sa témami ochrany prírody a životného prostredia a pestovať si vlastné environmentálne povedomie. Že to je nadmieru potrebné bolo vidno i z chudobnej účasti týchto predstaviteľov na podujatí.

Martin Filip a Viera Šusteková, upravil Ľubica Krištofová


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

20 rokov