Piatok trinásteho sa potešili skalickí strojári pri zverejnených výsledkoch vyhodnotenia rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhodnotilo 23 predložených projektov, z ktorých podporí 10 najlepších.


Skalickí strojári získali finančné prostriedky a dostali možnosť vybudovať novú odbornú učebňu v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárov. Projekt podporuje v rámci finančnej spoluúčasti partnerský podnik INA SKALICA spol. s r.o., ktorý sa intenzívne podieľa na rozvoji stredného odborného vzdelávania skalických strojárov.

Záhorácke rádio 2024 01

Budovanie odbornej učebne CNC techniky a strojárskej metrológie v podmienkach COVP pre strojárstvo je nevyhnutné k ďalšiemu rozvoju odborného vzdelávania a skvalitnenia odbornej prípravy v rámci odborného výcviku žiakov študijných a učebných odborov strojárskeho zamerania, ale aj pri ďalších aktivitách celoživotného vzdelávania. Vysoký štandard a požiadavky strojárskej výroby vedú skalických strojárov do ďalších procesov modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, inovácií a technickej tvorivosti, čo vyžaduje vybudovanie a zabezpečenie pracovného prostredia, vhodných podmienok na kvalitné odborné vzdelávanie s najmodernejším vybavením.
Projekt vychádza z požiadavky zamestnávateľa, podniku INA SKALICA spol. s r.o., pre ktorý škola vychováva budúcu generáciu strojárov v súlade s potrebou trhu práce.

Hlavnými cieľmi projektu je kontinuálne zvyšovanie úrovne odborných vedomostí a praktických zručností vo vyučovaní odborných predmetov a odborného výcviku, zvýšenie efektívnosti vyučovania daného predmetu s ohľadom na úzke prepojenie teórie s praxou, riešenie praktických úloh a zadaní pre potreby odbornej praxe v strojárskej výrobe, príprava učiteľov a žiakov podľa požiadaviek zamestnávateľa, rozvoj stredného odborného vzdelávania v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, zvyšovanie možnosti uplatnenia absolventov bez potreby ďalšej rekvalifikácie. Našou úlohou je modernizovať priestory Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo tak, aby spĺňali nadštandardné podmienky vybavenosti odbornej učebne CNC techniky a strojárskej metrológie na prípravu kvalifikovaných odborníkov pre strojársky priemysel. Predmetom modernizácie a rozvoja centra je vybudovanie modernej odbornej učebne CNC techniky a strojárskej metrológie. Učebňu je potrebné pripraviť tak, aby mohla slúžiť aj na celoživotné vzdelávanie učiteľov a absolventov školy, ktorí sa zamestnajú v strojárskych podnikoch. Škola má akreditovaný vzdelávací program v rámci celoživotného vzdelávania zameraný na základy trieskového obrábania kovov a programovania CNC-strojov.

V rámci projektu chceme vybudovať a modernizovať odbornú učebňu aj pre potreby mimoškolských aktivít žiakov a pre prácu s talentovanou mládežou. Škola zaznamenala za posledné tri roky výborné výsledky v strojárskych súťažiach na celoslovenskej úrovni. V tejto činnosti chceme pokračovať aj v budúcnosti a jej súčasťou bude aj spolupráca so základnými školami v oblasti prezentácie a propagácie nedostatkových strojárskych odborov. Učebňa má slúžiť aj pre záujemcov, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu v oblasti strojárstva v rámci dvojročného nadstavbového štúdia.

Odborná učebňa CNC techniky a strojárskej metrológie je v súlade so zámerom rozvoja a budovania Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo. Odborná učebňa bude slúžiť prevažne pre praktické vyučovanie žiakov študijného odboru 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a učebného odboru 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia, u ktorých v rámci materiálno-technického normatívu tvorí nadštandardné a odporúčané vybavenie pre praktické vyučovanie.

Žaneta Sirková


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

20 rokov