Obec Kuklov v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Kuklov s nástupom od 1. júla 2016.

zakladna-materska-skola-kuklov
Foto Google Street View

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“),
• dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona 596/20003 Z.z.
Iné požadované predpoklady:
• osobnostné a morálne predpoklady,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
• znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatíve školy,
• znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet.
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo forme overenej kópie),
• doklady preukazujúce vykonanie 1. Atestácie alebo jej náhradnej formy (vo forme overenej kópie),
• originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• profesijný životopis
• koncepčný zámer rozvoja školy (v rozsahu najviac 3 strany A4),
• písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti: do 12:00 hod. dňa 15.6.2016 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Kuklove.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ s MŠ Kuklov – NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Kuklov, Kuklov 203, 908 78 Kuklov.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený Radou školy.


.

Záhorácke rádio 2023