Stredná zdravotnícka škola Skalica organizuje od roku 2011 mikulášske a vianočné besiedky, kde jednou zo spoločných cieľových skupín sú ľudia s hendikepom, pre ktorých vytvára priestor na spoluprácu so sociálnym zariadením.

Tento rok boli do prípravy aktívne zapojení žiaci druhého ročníka v odbore zdravotnícky asistent. Príprava vyvrcholila 6.12. kultúrnym programom v Zelenom dome v Skalici, ktorý tiež podporila absolventka školy Dominika Zborilová. Kultúrny program pozostával z piesní, ktoré boli popretkávané scénkami a tancom. Naštartoval atmosféru spolupatričnosti a pohody, rozveselil a potešil všetkých prítomných.

Po krátkej pauze si pre nás zamestnanci s klientmi pripravili „tvorivé dielne“, témou dňa bolo výtvarné tvorenie.

Sme veľmi radi, že sme mohli usporiadať stretnutie v zariadení, je pre nás samozrejmosťou pomáhať naším hendikepovaným spoluobčanom a táto aktivita bola určite jednou z možností, ako tieto deti učiniť aspoň chvíľu šťastnými. Pripravovanými akciami by sme aj naďalej chceli podporiť nadväzovanie priateľstva a prekonávanie všetkých druhov bariér.

Aj touto cestou chceme poďakovať zamestnancom, klientom Zeleného domu a v neposlednom rade žiakom našej školy, že pomohli vytvoriť priestor pre realizáciu programu. Tento kultúrny program sa uskutočnil aj vďaka Lige za duševné zdravie „Nezábudka“ a podpory pani Oľgy Vašečkovej, za čo tiež ďakujeme.

Lenka Beňová


.

Osobnosti kraja BSK