Malačanov rozhnevala dodávateľská firma plynárov po tom, ako rozkopala novú komunikáciu na Ceste mládeže. Spoločnosť  SPP – distribúcia, a. s. sa bráni, že tak urobila z dôvodu únikov zemného plynu. 

Foto: Jozef Sedlák

Mesto Malacky sa snažilo pred rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2016 dohodnúť so všetkými sieťarmi opravu všetkých vedení pod cestou, aby podobnej situácii predišlo.

 

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. sa bráni, že v čase rekonštrukcie povrchu bol plynovod, uložený v telese komunikácie, v 100 %-nom stave a vyhovoval prísnym kritériám na jeho bezpečnosť a spoľahlivosť. “Po ukončení prác na povrchoch komunikácie sa začali v predmetnom úseku objavovať úniky zemného plynu. Nedá sa vylúčiť, že poškodenie plynovodu bolo spôsobené činnosťou mechanizmov a použitou technológiou pri rekonštrukcii telesa cestnej komunikácie.” povedal pre Záhorí.sk Milan Vanga manažér externej komunikácie SPP – distribúcia, a. s.

 

Postup plynárov považuje primátor za arogantný a necitlivý. Arogantný preto, lebo najskôr cestu rozkopali a až potom rozkopávku oznámili majiteľovi cesty, teda mestu Malacky. Necitlivý preto, lebo ide o novú cestu za státisíce eur.  „Som veľmi sklamaný. Snažíme sa robiť veci komplexne a niekto tu arogantným spôsobom zničí naše úsilie. Otravuje ma to, pretože sťažnosti padajú na moju hlavu a na MsÚ,“ povedal primátor Malaciek Juraj Říha.

Podľa spoločnosti museli pristúpiť k bezodkladnému odstráneniu poruchy nakoľko namerali na plynovode na Hviezdoslavovej ulici č. 69 únik zemného plynu veľkého rozsahu. Rovnako si splnili aj oznamovaciu povinnosť voči samospráve.

 

“Našu spoločnosť mrzí, že musíme zasahovať do komfortu obyvateľov a vzhľadu nedávno rekonštruovanej komunikácie, uvedené odstránenie poruchy plynovodu je však nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností.” dodáva Vanga.

 

„Mrzí ma, že napriek snahe mesta o komplexnú rekonštrukciu ktorá by vydržala niekoľko rokov, dôjde k rozkopaniu novej cesty na viacerých úsekoch, zastrešenému čarovným slovíčkom „havária“. Princíp, o ktorý sa snažíme, bol hrubým spôsobom narušený.“ povedal k uvedenému dôvodu primátor.

 

Mesto oboznámilo spoločnosť, ktorá rozkopala teleso komunikácie, že si bude v zmysle cestného zákona uplatňovať náklady na obnovu. Ide totiž o cestnú komunikáciu v zmluvnej záruke. “Malacky preto budú žiadať obnovu v širšom rozsahu, než sú sieťari doposiaľ zvyknutí. Neadekvátnym rozbitím cesty narušili jej podklad a stabilitu a keďže ide o novozrekonštruovanú ulicu, môžu sa objaviť pukliny. V prípade, ak firma ktorá poškodila novú komunikáciu, nebude reagovať, mesto podá žalobu a bude si svoje nároky uplatňovať súdnou cestou.” informovala hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová

 

 

Uverejňujeme celé stanovisko spoločnosti SPP – distribúcia, a. s.

Zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je preto nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Do hodnotenia technického stavu vstupujú rôzne získané dáta. Okrem veku plynovodu sú to výsledky ďalších technických meraní, vrátane skúšok na únikovosť zemného plynu z predmetného plynového potrubia. Pokiaľ má plynovod vek na hranici jeho životnosti, automaticky pristupujeme k plánovaniu jeho rekonštrukcie a k samotnej realizácii bez ohľadu na ďalšie výsledky technických skúšok. Pokiaľ plynovod vekovo vyhovuje bezpečnej prevádzke, zohľadňujeme ďalšie technické parametre získané na základe skúšok. V prípade, že plynovod vyhovie týmto skúškam, nie je dôvod ho rekonštruovať.

Pri realizácii nového povrchu na Hviezdoslavovej ulici v Malackách našu spoločnosť oslovila samospráva s požiadavkou realizovať rekonštrukciu plynovodu v čase rekonštrukcie povrchu komunikácie. V tom čase však bol jeden z plynovodov, uložený v telese komunikácie, v 100 %-nom stave a vyhovoval prísnym kritériám na jeho bezpečnosť a spoľahlivosť. Druhý plynovod, ktorý  bol vyhodnotený ako nevyhovujúci, bol za účelom súčinnosti s mestom odpojený a prípojky z neho prepojené na vyhovujúci plynovod. Po ukončení prác na povrchoch komunikácie sa začali v predmetnom úseku objavovať úniky zemného plynu. Nedá sa vylúčiť, že poškodenie plynovodu bolo spôsobené činnosťou mechanizmov a použitou technológiou pri rekonštrukcii telesa cestnej komunikácie.

Kedykoľvek dôjde k poruche na plynovode, akou je napr. únik zemného plynu z plynovodu, automaticky pristupujeme k jej odstráneniu. Keďže úniky zemného plynu predstavujú riziko ohrozenia spoľahlivosti dodávok plynu a bezpečnosti distribučnej siete zemného plynu a jej okolia, je vo verejnom záujme rekonštruovať únikové plynovody bez ohľadu na akékoľvek nedávne rekonštrukcie povrchov nad uloženým plynovodom. V prípade, že by sme tak neurobili, dopustili by sme sa porušenia platnej legislatívy.

Spoločnosť SPP – distribúcia vykonáva plánované rekonštrukcie plynovodov vždy na základe platného stavebného povolenia a vždy v časovom predstihu intenzívne komunikuje s dotknutými orgánmi samosprávy v súvislosti s plánovanými rekonštrukciami plynovodov. V prípade odstraňovania nepredvídateľných porúch (únikov plynu) má naša spoločnosť oznamovaciu povinnosť voči samospráve. V zmysle platnej legislatívy nie je v týchto prípadoch potrebné, a z hľadiska včasného zásahu ani časovo možné, žiadať o povolenie samosprávu. Nakoľko sme na plynovode na Hviezdoslavovej ulici č. 69 namerali únik zemného plynu veľkého rozsahu, bezodkladne sme pristúpili k odstráneniu poruchy a splnili sme si aj oznamovaciu povinnosť voči samospráve.

Spoločnosť SPP – distribúcia pri všetkých svojich činnostiach súvisiacich s budovaním, údržbou alebo rekonštrukciou distribučnej siete plynu vždy dbá na výber najvhodnejšej a najefektívnejšej technológie. Pri činnostiach je našou snahou nájsť najvhodnejšie riešenia, ako zasahovať do povrchov v najnevyhnutnejšej miere, čo najkratšiu dobu, aby sme v rámci možností čo najmenej obmedzovali plynulosť cestnej premávky, priechodnosť komunikácií a bežný život obyvateľov. Je vždy našou snahou v čo najmenšej miere poškodzovať existujúce komunikácie.

Našu spoločnosť mrzí, že musíme zasahovať do komfortu obyvateľov a vzhľadu nedávno rekonštruovanej komunikácie, uvedené odstránenie poruchy plynovodu je však nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Chápeme nespokojnosť predstaviteľov samosprávy, ako aj samotných obyvateľov Malaciek, preto sa úprimne ospravedlňujeme a prosíme o zhovievavosť počas celej doby realizácie prác. Našou snahou je prostredníctvom zmluvného zhotoviteľa stavby odstrániť poruchu a spätné povrchové úpravy zrealizovať v čo najkratšom čase a v adekvátnej kvalite.

 

Vzhľadom na to, že v médiách sa často objavuje mylné znenie názvu našej spoločnosti, dovoľujem si Vám pripomenúť, že naša spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., je nezávislým prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu na Slovensku a často býva v médiách mylne zamieňaná/spájaná so spoločnosťou SPP, a. s. SPP, a. s., je jedným z 26 dodávateľov zemného plynu na Slovensku, pre ktorých naša spoločnosť zabezpečuje jeho distribúciu odberateľom, preto Vás vo Vašich mediálnych výstupoch prosím o uverejňovanie úplného názvu našej spoločnosti – SPP – distribúcia – bez jeho krátenia, aby nedochádzalo k mylnej zámene s inou existujúcou spoločnosťou. Ďakujem za pochopenie.

 

S pozdravom

Mgr. Milan VANGA
manažér externej komunikácie


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota