V nasledujúcom seriáli článkov sa chcem zamerať na zvýšenie povedomia o fi nančnom hospodárení miest a obcí. Kde sa berú, kam sa premiestňujú, prípadne kde miznú. Pôjde skôr o jednoduchšie a zrozumiteľnejšie vysvetľovanie ako o odborné debaty.

Obec má podľa zákona postavenie samostatného právneho a ekonomického subjektu a zároveň široký rozsah samosprávnej zodpovednosti čo znamená, že má nielen právo, ale aj povinnosť zveľaďovať vlastný majetok, organizovaním verejných služieb zabezpečovať štandardnú kvalitu života občanom, koordinovať činnosť ekonomických subjektov v súlade s miestnymi záujmami, rozvíjať potrebné kontakty s inými obcami a subjektmi. Obec na plnenie tzv. miestnych cieľov používa rôzne nástroje, jeden z najdôležitejších nástrojov je rozpočet. V rozpočte sa odzrkadľujú všetky činnosti a aktivity obce, ktoré predstavujú buď príjmy, alebo výdavky rozpočtu. Rozpočet môže v menšom alebo väčšom stupni podporovať koordináciu uskutočňovaných
činností.
V tomto procese využíva na rozhodovanie dve základné kritériá:
kritérium užitočnosti a ekonomické kritérium. Kritérium užitočnosti je prvoradé, pretože hlavnou úlohou organizácií vo verejnom sektore nie je dosahovať zisk, ale uspokojovať základné potreby obyvateľov. Teda pri rozhodovaní o statkoch a službách poskytovaných územnou samosprávou svojim občanom by malo hrať hlavnú úlohu uspokojenie potrieb a nie ekonomická návratnosť.
Ekonomické kritérium v tejto súvislosti predstavuje potrebu efektívneho hospodárenia s prostriedkami tak v
procese tvorby ako aj realizácie rozpočtu.

V súvislosti s vývojom spoločnosti, sa najčastejšie uvádzajú vlastnosti, ktoré by mal mať dobrý
moderný rozpočet:
– Rozpočet by mal podporovať transparentnú rozpočtovú politiku.
– Mal by odzrkadľovať dôvody na finančné požiadavky (rozpočtové príjmy), ktoré obce zhromažďujú prostredníctvom daňového zaťaženia. Musí byť pri tom zreteľná závislosť medzi zvýšením dane a zvýšením
komfortu pre občanov, príp. zlepšením služby.

Rozpočet by mal obsahovať stimuly pre vykonávateľov rozpočtu, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie čiastkových aj celkových cieľov rozpočtu. Tieto súvisia najmä s dodržiavaním rozpočtovej disciplíny jednotlivých subjektov podliehajúcich rozpočtu. Mal by obsahovať systém umožňujúci kontrolu a monitorovanie rozpočtových výdavkov z pohľadu časovej súvislosti medzi výdavkami a stupňom realizácie úloh najmä pri projektoch, ktorých realizácia presahuje jedno rozpočtové obdobie.

Najdôležitejšia vlastnosť, ktorú by mal mať dobrý rozpočet je minimalizovanie rozdielu medzi tým, čo bolo v rozpočte plánované a čo sa skutočne zrealizovalo.

Milan Roman, autor je ekonóm, Uverejnené v mesačníku Záhorí


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024