Myšlienka založenia občianskeho združenia vznikla pred pár rokmi, kedy sme spoločne s Matejom Hajdinom na Svätojánskom jarmoku organizovali finančnú zbierku na Habánske hody. V pozícii dobrovoľníkov, oblečení v dobovom oblečení, sme nielen vzbudili pozornosť, ale aj záujem verejnosti riešiť a podporiť spoločensko-kultúrny život v našej obci. Medzitým bolo zorganizovaných niekoľko rôznych akcií, v prevažnej miere v réžii Mateja Hajdina. Definitívnym a konečným podnetom bola skutočnosť, že obec neprejavovala príliš veľký záujem organizovať spoločensko-kultúrne podujatia.

Ako všetci vieme, naša obec neoplýva kultúrnym dedičstvom ani národného, ani regionálneho charakteru. V prípade, že v lokalite neexistuje primárna ponuka, je potrebné vytvoriť inú konkurenčnú výhodu. Teda je len v rukách obce vytvoriť taký potenciál, ktorý bude atraktívny nielen pre miestnych obyvateľov, ale zároveň aj zaujme pozíciu vlastnej prezentácie okoliu. Predovšetkým účasť ľudského faktora, ktorý oplýva určitým entuziazmom a ochotou, je potrebná. Nielen financie. A práve na túto skutočnosť chce OZ 90871.sk poukázať.

Občianske združenie 90871.sk bolo oficiálne založené a zapísané do registra OZ až v auguste tohto roku. Jeho zakladajúci členovia – Matej Hajdin, Jana Leskovská, Jana Červenková a Matej Ježek spoločne vyvíjali aktivity ešte pred jeho založením ako neformálna skupina občanov. Snahou bolo získať financie prostredníctvom grantov Nadácie Orange a Nadácie Intenda na kultúrne aktivity. Aj keď naša snaha nebola odmenená úspechom, neváhali sme povýšiť sa zo skupiny dobrovoľníkov na oficiálne združenie. V súčasnosti prebieha grantový program „Dedičstvo regiónov“, do ktorého sme sa taktiež zapojili.

Cieľom OZ 90871.sk je predovšetkým podpora aktívneho životného štýlu, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí nielen v Moravskom Sv. Jáne, ale aj jeho okolí, prevádzkovanie internetových stránok, vydavateľská činnosť – vydávanie letákov, informačných materiálov, kníh a iných publikácií ako aj ochrana a tvorba životného prostredia, popularizácia a propagácia histórie.
Oficiálny program OZ bude zverejnený v priebehu budúceho mesiaca ako na webovej stránke OZ, tak aj v tlačovej podobe.


Jana Leskovská, OZ 90871.sk


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota