Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Holíč – vychovávateľ, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo:  DeD 6/2017/Vych.

Kraj: Trnavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Detského domova  v Holíči  v súvislosti s § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 317/2009 Z. z.”) vyhlasuje

Názov pracovnej pozície: vychovávateľ, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: Detský domov, Holíč

Hlavné úlohy: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený do kariérového stupňa pedagogický vychovávateľ do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.

Termín nástupu:  dohodou

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

  • plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite
  • schopnosť správne a s určitosťou identifikovať potreby dieťaťa
  • schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá
  • vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii
  • schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne
  • schopnosť odborne rásť, získané odborné znalosti aktívne aplikovať do praxe
  • flexibilita, kreativita

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona:

  • znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • znalosť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Denisa Grúberová, riaditeľ
Telefón: 034/2433003
Mobil:  0917 773 126
E-mail: riaditel@ddholic.sk
Adresa detského domova: Detský domov, Rodinné domky 1, 908 51 Holíč

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vychovávateľa, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosti o pracovnú pozíciu  zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu do 15.1.2018. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.


.

Je ok, ak nie si ok BSK