Vo štvrtok (22.2.) prebehne na Gymnáziu, Ul. 1. mája 8, Malacky Deň otvorených dverí. Pozvaní sú všetci záujemcovia o štúdium na našej škole z radov základoškolákov a ich rodičov. Začiatok sme naplánovali o 8:30 hod.

 

 

Deň otvorených dverí koncipujeme nasledovne:

 • v informačnej prednáške vás oboznámime s kritériami prijímacieho konania, možnosťami štúdia,a vzdelávacími programami školy, so štipendijnými možnosťami, zároveň predstavíme možnosti prípravy na VŠ, voľnočasové aktivity, prácu záujmových útvarov i benefity školy,
 • počas informačných blokov vás žiaci i pedagógovia podrobne zoznámia s možnosťami spoločenskovedného, prírodovedného i jazykového zamerania na našej škole, poskytnú vám detailné informácie o medzinárodnej spolupráci, jazykových pobytoch a výmenných projektoch, certifikátoch DSD, DELF a DALF, ale aj o bilingválnej forme vzdelávania metódou CLIL,
 • pestrý sprievodný program vám umožní dozvedieť sa čím všetkým sa žiaci našej školy zaoberajú.

Nájdite si čas a dozviete sa, ako sa presadiť v živote.

 

Program 

08.30 – 09:00 JEDÁLEŇ prezentácia

Informačná prednáška

 • informácie o prijímacom konaní,
 • informácie o vzdelávacích programoch,
 • informácie o možnostiach štipendií,
 • informácie o príprave na VŠ,
 • informácie o záujmových útvaroch,
 • informácie o benefitoch školy.

 

09:00 – 12:30 PAVILÓN A prezentácia

 • prezentácia možností spoločenskovedného zamerania,
 • prezentácia vzdelávacích programov/ekonomika, obchodná angličtina,
 • UČEBŇA INFORMATIKY
 • informačné bloky o možnostiach rozvoja digitálnych zručností a robotiky na vyučovaní informatiky.

 

09:00 – 12:30 PAVILÓN B prezentácia

 • informácie o možnostiach jazykového zamerania,
 • prezentácia bilingválnej formy vzdelávania metódou CLIL,
 • informácie o certifikátoch DSD, DELF a DALF,
 • medzinárodná spolupráca,
 • zahraničné jazykové pobyty,
 • medzinárodné výmenné pobyty.

 

09:00 – 12:30 KNIŽNICA prezentácia

 • informácie o knižnično-informačných službách,
 • informácie o knižničných fondoch slovenskej i cudzojazyčnej sekcie.

 

09:00 – 12:30 Literárna kaviareň prezentácia

 • informácie o vzdelávacom programe/človek v ohrození.

 

09:00 – 12:30 ODBORNÝ PAVILÓN prezentácia

 • prezentácia možností prírodovedného zamerania,
 • prezentácia modulového systému,
 • exkurzie do špecializovaných laboratórií,
 • informácie o softvérových možnostiach.

 

09:00 – 12:30 TELOCVIČŇA/FITNESCENTRUM prezentácia

 • informačné bloky o možnostiach vyučovania telesnej a športovej výchovy na škole.

 

Janka Krejčová
zástupkyňa pre pedagogické činnosti Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky


.

BM: Festival Záhrad