Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK zverejnil 27. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športových podujatí a pohybových aktivít na rok 2019.

 

 

Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do tohto piatku, to je 18. januára 2019.

 

„Výzva je otvorená pre dve oblasti podpory a to podpora zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov a podpora organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Finančná alokácia pre výzvu na podporu športových podujatí a pohybových aktivít je maximálne do výšky 239 249,32 eur.

 

Cieľom podpory je zvýšenie pohybovej zdatnosti mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov, organizácia športových aktivít a súťaží, vrátane aktivít pre zdravotne postihnutých športovcov, organizácia športových podujatí a iných aktivít regionálneho, celoštátneho, alebo medzinárodného významu v kraji, skvalitnenie materiálno-technického vybavenia športových organizácií venujúcich sa prioritne deťom a mládeži do 23 rokov a vytváranie podmienok pre aktívne športujúcu mládež do 23 rokov.

 

Do konca januára je ešte otvorená aj Výzva na podporu systémovej práce s mládežou s cieľom zabezpečiť rozvoj, neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času a participácia na živote spoločnosti, pre ktorú je vyčlenená suma  65 249 eur.

 

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 musia projekty registrovať v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a  doručiť v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.


.

BM: Festival Záhrad