Máte doma ôsmaka/deviataka? V školskom roku 2019/2020 otvára Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky okrem klasického štvorročného štúdia a osemročného štúdia, určeného pre piatakov, aj 2 triedy 5 – ročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom anglickým.

 

Ilustračné foto 123rf.com

 

Pre záujemcov o bilingválne štúdium sú dôležité dva termíny: 20. februára 2019 – do tohto termínu podáva zákonný zástupca uchádzača prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevujete a 21. marec 2019 – termín konania prijímacej skúšky.

 

Predpokladom na prijatie uchádzača do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania je úspešné ukončenie ôsmeho alebo deviateho ročníka základnej školy a splnenie podmienok prijímacieho konania.

 

Prijímacia skúška pozostáva z testu všeobecných študijných predpokladov a testu jazykových predpokladov, ktoré sa uskutočnia písomnou formou. Úroveň znalosti anglického jazyka sa neoveruje, nakoľko prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu je zameraný na jazykovú prípravu – min. 12 hodín ANJ týždenne.

 

Od druhého ročníka žiak bilingválneho štúdia študuje minimálne tri predmety v anglickom jazyku. Lektorov zabezpečuje škola jednak kmeňovými učiteľmi,  ale tiež externými odborníkmi v spolupráci s vysokými školami. Zahraničných lektorov ANJ zabezpečuje škola v spolupráci s americkou ambasádou a zriaďovateľom školy Bratislavským samosprávnym krajom.

 

Počas štúdia sa môžu žiaci vzdelávať v ANJ aj nad rámec povinných hodín a pripravovať sa na vykonanie medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov. Okrem anglického jazyka je v učebnom pláne zaradený i druhý cudzí jazyk. Žiak si vyberá z ponuky  – nemecký jazyk, francúzsky jazyk. Súčasťou školského programu sú zahraničné exkurzie, stáže, výmenné pobyty a jazykové pobyty.

 

Podrobné informácie o prijímacom konaní, o štúdiu a jeho ukončovaní sú zverejnené na sránke školy https://gymal.edupage.org/. Vedenie školy ponúka záujemcom možnosť individuálnych konzultácií a prihláseným uchádzačom možnosť konzultácií k príprave na prijímacie skúšky.


.

BM Záhada Vedy