Stredná odborná škola elektrotechnická (SOŠE) v Gbeloch získala nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci projektu Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vybraných odboroch na základe požiadaviek zamestnávateľov. Informoval o tom Centrálny register zmlúv.

 

Foto: sosegbely.edupage.org

Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť 1. februára 2019. Poskytovateľ, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, poskytne príspevok v maximálnej výške 233.537,97 eura. Prijímateľ zabezpečí zdroje financovania vo výške piatich percent, čo predstavuje sumu 12.291,47 eura. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 245.829,44 eura.

Na obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk je v projekte vyčlenených viac ako 230.000 eur. Na stavebné úpravy a rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov a areálov sa počíta s výdavkami takmer 10.000 eur. Viac ako 5000 eur tvoria mzdové výdavky,” uvádza sa v rozpočte projektu.

 

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Projekt by sa mal uskutočniť v priebehu deviatich mesiacov a začiatok realizácie je plánovaný na máj 2019.
SOŠE otvára v školskom roku tri študijné odbory mechanik mechatronik, mechanik elektorechnik a mechanik počítačových sietí.


.

INAT Rezanie laserom