Od roku 2008 obnovené Habánske hody prinášajú zábavu počas viacerých dní. Nebolo tomu inak ani tento rok. Základnou myšlienkou hodového víkendu bolo ponúknuť zaujímavý program pre všetky vekové kategórie a vytvoriť tak priestor pre občanov za účelom spoločného zdieľania kultúrneho zážitku a nadviazania vzájomnej komunikácie. Sobotné večerné disco a nedeľné popoludnie pri hudbe si nenechalo ujsť viac ako 500 návštevníkov.

Z toho vyplýva, že na jednej strane tu máme určitú atraktivitu, ktorá si nesie tradíciu z minulosti. Občianske združenie 90871.sk má veľký záujem túto tradíciu udržiavať a podporovať, nakoľko aj ohlas verejnosti je pozitívny. Avšak na druhej strane chýba či už ľudský faktor alebo finančné prostriedky na udržanie tohto podujatia. Predovšetkým nezáujem obce finančne podporiť tento projekt predstavuje oslabujúcu a zároveň nevyhnutnú zložku podujatia. Po minulé roky sa programový scenár hodov vo veľkej miere opakoval – nielen pre deti, ale aj pre dospelých chýbali sprievodné podujatia ako napr. výstavy alebo jarmok ľudových remesiel. Aj keď majú tieto hody predovšetkým spoločensko – kultúrnu funkciu, je dôležité, aby ich význam nesmeroval a nesústredil sa len na konzumáciu vo všeobecnom zmysle, a aby sa takáto prezentácia kultúry nespájala s nekultúrnosťou. V neposlednom rade, ako je už vyššie uvedené, je tu deficit ľudského faktora. Je len veľmi málo aktívnych ľudí, ktorí sú ochotní zapojiť sa nielen do organizácie podujatia, ale do kultúrneho diania obce vo všeobecnosti.

Je viacero spôsobov, ktoré posunú toto podujatie ďalej – už len zabezpečenie atraktivity pre deti priláka viacero návštevníkov. Dlhodobá tradícia, pozitívne hodnotenie verejnosti, výhodná poloha obce, záujem o udržiavanie tradície a miestni umelci predstavujú silnú stránku podujatia. Občianske združenie má záujem, aby sa aj Moravský Sv. Ján začlenil do radu obcí, ktoré ponúkajú kultúrne vyžitie aspoň takýmto spôsobom a povýšila toto podujatie na také, ktoré bude známe minimálne v rámci regiónu. Som presvedčená, že udržiavanie kultúrnych hodnôt a zvykov je nevyhnutné ako odkaz pre ďalšie generácie.


.

INAT Rezanie laserom