Obec Moravský Sv. Ján vyhlasuje v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce Moravský Sv. Ján s nástupom od 01.02.2011.

Pracovné podmienky:

 • Výkon práce bude v obci Moravský Svätý Ján – 1 hod. denne

Kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné vzdelanie, ekonomického zamerania


Výhodou bude:

 • prax v oblasti verejnej správy a kontrolnej činnosti
 • skúšky hlavného kontrolóra
 • prax v oblasti ekonomiky
 • ovládanie PC – Word, Excel, internet
 • znalosť zákonov o účtovníctve, zamestnanosti, Zákonníka práce, o výkone práce vo verejnom záujme, o sťažnostiach, o finančnej kontrole, obchodný zákonník, občiansky zákonník, o obecnom zriadení, o majetku obcí a súvislosti s inými právnymi predpismi, zákon o rozpočtových pravidlách.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška
 • profesijný životopis
 • doklad o vzdelaní
 • výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Prihlášku doručte poštou v zalepenej obálke, alebo osobne na Obecný úrad v Moravskom Sv. Jáne do 26.01.2011 do 16,00 hod. s označením „Výberové konanie HK.“
Zverejnenie:

 • Úradná tabuľa obce Moravský Sv. Ján
 • Internetová stránka obce: www.obecmsjan.sk, www.myjany.sk
 • Miestny rozhlas

Obec Moravský Svätý Ján, 908 71 Moravský Sv. Ján č. 803
Tel.: +421347770122, fax: +421347770121, e-mail: obecmsjan@obecmsjan.sk


.

INAT Rezanie laserom