Obyvatelia Záhoráckej ulice nesúhlasia so zámerom mesta rozšíriť cestu pri jednom z blokov z jednosmernej na obojsmernú. Svoj nesúhlas podporili petíciou. Vedenie mesta po zvážení všetkých možností rozhodlo, že  financie, plánované na obnovu tejto zóny, presunie do inej časti Malaciek. Ak sa v budúcnosti nájde spoločná reč samosprávy a obyvateľov, návrat k revitalizácii lokality nie je vylúčený.

Mesto pripravilo a začiatkom tohto roka medializovalo plán revitalizácie zóny za Korzom (od Záhoráckej ulice pri Mestskom centre kultúry cez priestor za Základnou umeleckou školou až po kino a ulicu Ferdiša Kostku). Hlavným zámerom bolo sprehľadnenie a predovšetkým legalizácia súčasného parkovania „nadivoko“ za Základnou umeleckou školou. Súčasťou revitalizácie mala byť kompletná rekonštrukcia komunikácie a prístupových chodníkov k bytovým domom, 40 nových parkovacích miest, modernizácia verejného osvetlenia a vytvorenie nových stojísk komunálneho odpadu s polopodzemnými kontajnermi. Obnovu tejto časti Malaciek dlhodobo žiadali obyvatelia lokality aj poslanci za tento mestský volebný obvod.

 

Obyvatelia podpísaní pod petíciou tvrdia, že obojsmerná doprava spôsobí úbytok parkovacích miest. Mesto naopak zdôrazňuje, že okrem zachovania súčasného kolmého parkovania za Korzom navrhovalo aj rozšírenie parkovacích možností pri Mestskom centre kultúry.

 

Vedenie mesta si váži názor obyvateľov, ktorí vyslovili nesúhlas s návrhom rekonštrukcie. Keďže obsahom petície sa nenavrhoval iný spôsob riešenia, mestský úrad spracoval alternatívny návrh rekonštrukcie, ktorý rešpektoval šírkové uspôsobenie súčasnej komunikácie, a zároveň zanechal súčasnú pozíciu chodníka pri bytovom dome. Upraveným návrhom rekonštrukcie však nedokážeme pri zachovaní jednosmernej jazdy v jednom úseku vyhovieť požiadavkám dotknutých orgánov a zároveň splniť predstavu petitientov. Mestský úrad sa tak doručenou petíciou a protichodnými stanoviskami dostal do nezávideniahodnej pozície.

 

Vedenie mesta sa preto rozhodlo rešpektovať vôľu petitientov a vypustilo celú rekonštrukciu zóny Záhoráckej ulice v úseku od Ferdiša Kostku po priestor za Základnou umeleckou školou z investičného plánu na tento rok. Uvoľnené peniaze budú využité na projekty, ktorých realizáciu žiadajú obyvatelia iných častí mesta,“ uvádza sa v písomnej odpovedi primátora Juraja Říhu iniciátorom petície.

 

Mestský úrad bude rešpektovať požiadavku z petície na zachovanie jednosmernej ulice a spracuje návrh na osadenie dopravného značenia. „Za pracovníkov mestského úradu vyjadrujem presvedčenie, že sa v budúcnosti spoločnou diskusiou nájde priestor na opätovné otvorenie podmienok rekonštrukcie tejto časti sídliska. Do toho času však musím poprosiť o pochopenie a trpezlivosť, keďže mestský úrad eviduje veľký počet podnetov zo strany obyvateľov a obmedzený balík peňazí na investície,“ zakončil svoju odpoveď primátor mesta.


.

Labková patrola