Obec Moravský Svätý Ján v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, 908 71 Moravský Svätý Ján č. 339.

 

Ilustračné foto otvorenie detského ihriska v Materskej škole Moravský Svätý Ján

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 1. 7. 2019
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

1. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
a) kvalifikačné predpoklady uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy v súlade so
zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
c) absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
d) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
e) bezúhonnosť,
f) zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná),
g) ovládanie štátneho jazyka

2. Ostatné kritériá a požiadavky:
a) organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
b) znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
c) práca s PC,
d) flexibilita

3. Požadované doklady k účasti na výberovom konaní:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (uveďte prosím aj telefónny kontakt),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
e) doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
g) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
h) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
i) vlastný písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
j) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Termín podania žiadosti je do 2.5.2019 do 12.00 hod. (rozhodujúci je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Moravskom Svätom Jáne)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením “NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ” osobne, alebo poštou na adresu: Obec Moravský Svätý Ján, Obecný úrad 803, 908 71 Moravský Svätý Ján.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

Anton Emrich, starosta obce


.
Toto je čítané

Záhoráci majú naozaj na viac, vraví Rudolf Draškovič. O posilách aj o novej hale

Hádzanári spojeného tímu Stupavy a Malaciek Záhoráci majú za sebou extraligovú sezónu,…

HAŠŠO 6/2024