V poslednom čase sa všade čoraz viac dozvedáme o novovzniknutých aktivitách knižníc. Nielen v okolí, ale na celom Slovensku, nakoľko je táto problematika celoslovenského charakteru.

Mnohé knižnice sa potýkajú s existenčnými problémami, nakoľko v dnešnej modernej dobe záujem ľudí o jej služby klesá. Problém však nie je len na strane ľudí, ktorí dávajú prednosť internetu a tiež z dôvodu pracovnej vyťaženosti nemajú čas chodiť do knižnice. Svoj podiel majú na tom aj samotné knižnice. Ani tá naša nie je výnimkou. Nepodporuje a neorganizuje žiadne nové aktivity a tiež obmedzené otváracie hodiny majú skôr ten opačný efekt.

Preto sa niektoré knižnice rozhodli prispôsobiť modernej dobe a snažia sa prilákať späť svojich čitateľov prostredníctvom rôznych podujatí vo svojich priestoroch ako napr. tvorivé dielne, digitalizácia knižničného fondu, sprístupňujú svoj knižničný katalóg na internete, workshopy a pod. Príklad si môžeme zobrať z malackej alebo kútskej knižnice. Napr. v Malackách za podpory Ministerstva kultúry zriadili „Záhorácky kút“, kde sú sústredené všetky publikované diela záhoráckych autorov, monografie obcí, či odborné publikácie o osobnostiach žijúcich na Záhorí. Otázka teda znie, v čom spočíva problém u nás? Áno, predovšetkým to budú financie. Ale bez vetra sa ani lístok nepohne. Možno čo i len malá ľudská snaha by mohla byť zásadným krokom k rozvoju našej knižnice.

Naše OZ sa bude snažiť, aby knižnica ožila, aby prilákala viac ľudí. A to predovšetkým vytvorením priestoru pre aktivity ako napr. prezentácia kníh regionálnych autorov, besedy pre dôchodcov, výstava prác klientov z Domova sociálnej starostlivosti pred dospelých, spolupráca so Základnou školou pri organizvaní súťaží a besied, podporiť spoluprácu s rôznymi inštitúciami. Veď knižnica je miestom pre všetkých, nemusí zastávať len výpožičnú funkciu.


.

BM: Ustekana sobota