Záujemcovia o zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 môžu svoje projekty prihlasovať do 20. mája 2019.

O tom, ktoré projekty získajú podporu pre svoju realizáciu, rozhodnú opäť hlasovaním obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja formou elektronického hlasovania cez www.rozhodni-bsk.sk.

„Spustením už druhého ročníka tejto výzvy sme dali opäť priestor malým komunitným projektom, ktoré sa môžu uchádzať o podporu. Verím, že aj tento rok prostredníctvom všeobecne prospešných a verejnoprospešných projektov podporíme v Bratislavskom kraji množstvo voľnočasových aktivít, šport, prispejeme ku krajšiemu životnému prostrediu, lepšiemu zdravotníctvu a sociálnej pomoci či komunitnej infraštruktúra,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

V rámci tejto výzvy môže každý žiadateľ podať iba jednu žiadosť. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné. Suma 255 880 eur, vyčlenená pre Participatívny rozpočet, je rozčlenená podľa počtu obyvateľov do ôsmich teritórií Bratislavského kraja. Pre okres Malacky je to 28 700 eur.

Výška poskytnutej dotácie je maximálne 3 500 eur pre projekt. Podpora je určená len pre obce, mestá, ale aj právnické osoby z územia Bratislavského samosprávneho kraja. Z okruhu žiadateľov vypadli obchodné spoločnosti a fyzické osoby-podnikatelia, nakoľko zámerom župy je podporiť všeobecne prospešné a verejnoprospešné služby.

Žiadateľ o dotáciu z Participatívneho rozpočtu vyplní žiadosť elektronicky cez dotačný portál BSK www.rozhodni-bsk.sk, kde sa zaregistruje a vyplní formulár. Vyplnenú žiadosť treba vytlačiť a spolu s povinnými prílohami doručiť do 20. mája 2019 na Podateľňu Úradu BSK buď osobne alebo poštou na adresu:
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Na obálke treba uviesť „Participatívny rozpočet“. Viac informácií nájdete na www.rozhodni-bsk.sk


.

BM: Ustekana sobota